Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Органична химия и фармакогнозия / Преподаватели / Доц. д-р Иван Свиняров

   
ISvinyarov webpage 2017

Доц. д-р Иван Свиняров

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация

Катедра Органична химия и фармакогнозия, каб. 227, 411

бул. „Дж. Баучър“ 1, 1164, София, България

Тел.: +359 2 8161 228

e-mail: ivansvinyarov@abv.bg

web: http://chimexpert.com/hetchem/index.php/team/current/is/

Образование

2012 – 2015 Доктор по 4.2. Химически науки (органична химия), СУ „Св. Кл. Охридски“

2010 – 2011 Магистър по органична химия (Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения), СУ „Св. Кл. Охридски“

2005-2010 Бакалавър по химия, СУ „Св. Кл. Охридски“

Професионално развитие

2017 – до сега Доцент по 7.3. Фармация (фармакогнозия), Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

2015 – 2017 Главен асистент, Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

2013-2015 Асистент, Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Допълнителни академични длъжности, награди и гост-професорски престои:

2016 – до сега Академичен наставник на специалност Фармация

Награда от Съюз на учените в България: Грамота за високи научни постижения в конкурса „Високи научни постижения в дисертации през 2015 г.”

Годишна награда на Софийски университет “Св. Климент Охридски” за постижения в научната дейност за 2014 г.

Годишна награда на Софийски университет “Св. Климент Охридски” за постижения в научната дейност за 2012 г.

Номинация за именна стипендия на фондация “Еврика” за химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев за 2010 г.

Годишна награда на Софийския университет “Св. Климент Охридски” за високи постижения в областта на науката и успешно представяне на Софийски университет “Св. Климент Охридски” в международни прояви за 2010 г.

Награда на Софийския университет “Св. Климент Охридски” за публикация в международно списание и участие в международна конференция за 2008 г.

Награда на Катедра Обща и неорганична химия към Химически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” за реферат по Неорганична химия през 2007/2008 уч. г.

Специализации и изследователски престои в чужбина

Чехия, гр. Прага, Чешка академия на науките, (Краткосрочна специализация) 06/2015-07/2015

Германия, гр. Аален, Университет по приложни науки, 03/2009-09/2009

Научни интереси

Органичен синтез • Хетероциклени съединения • Природни съединения • Лечебни растения• Йонни течности • Стереохимия • Хроматография • Спектрални методи • Рентгеноструктурен анализ • Конформационен анализ

Избрани публикации (до 5)

Svinyarov, I., Bogdanov, M.G., Ionic liquid-assisted micellar extraction for the quantitative determination of sesquiterpenic acids in Valeriana officinalis L. (Caprifoliaceae). Separation Science and Technology, 2017, DOI: 10.1080/01496395.2017.1295995

Svinyarov, I., Keremedchieva, R., Bogdanov, M.G., Ionic liquid-supported solid-liquid extraction of bioactive alkaloids. IV. New HPLC method for quantitative determination of galantamine in Leucojum aestivum L. (Amaryllidaceae). Separation Science and Technology, 2016, 51, 2691–2699.

Bogdanov, M.G., Svinyarov, I., Keremedchieva, R., Sidjimov, A., Ionic liquid-supported solid–liquid extraction of bioactive alkaloids. I. New HPLC method for quantitative determination of glaucine in Glaucium flavum Cr. (Papaveraceae). Separation and Purification Technology, 2012, 97, 221–227.

Miliovsky, M., Svinyarov, I., Prokopova, E., Batovska, D., Stoyanov, S., Bogdanov, M.G., Synthesis and antioxidant activity of polyhydroxylated trans-restricted 2-arylcinnamic acids. Molecules, 2015, 20, 2555–2575.

Svinyarov, I., Bogdanov, M.G., One-pot synthesis and radical scavenging activity of novel polyhydroxylated 3-arylcoumarins. European Journal of Medicinal Chemistry, 2014, 78, 198–206.

ORCID Scopus Author ID Researcher ID Система Авторите

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

2014 – 2017 договор № ДФНИ Т02/23, Екстракция на природни съединения с йонни течности – дизайн на цялостен процес – член на колектива

2013 Насочен синтез, структурни изследвания и антиоксидантна активност на полихидроксизаместени кумарини и стилбени – член на колектива

Други научни дейности

Съавторство в книги и глави от книги (пълно библиографско описание с всички съавтори, страници от-до, DOI; ако има ISBN или ISSN).

Bogdanov, M.G., Svinyarov, I., Extraction of Natural Phenolic Compounds with ABS, in: M.G.Freier (Ed.), Ionic-Liquid-Based Aqueous Biphasic Systems: Fundamentals and Applications, Green Chemistry and Sustainable Technology, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2016, pp 161–181.

Преподавателска дейност

Лекции:

Фармакогнозия I – специалност Фармация, РО, 60 ч., задължителен

Фармакогнозия II – специалност Фармация, РО, 45 ч., задължителен

Фармакогнозия – магистърска програма Медицинска химия, РО, 45 ч., задължителен

Биологично активни вещества в лечебните растения – магистърска програма Ботаника (Висши растения) РО, 30 ч., задължителен

Практически занятия:

Упражнения по Фармакогнозия I и II – Фармация, ЗО