Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Органична химия и фармакогнозия / Преподаватели / доц. д-р Донка Ташева

   
DTasheva webpage 2017

доц. д-р Донка Ташева

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация

Катедра Органична химия и фармакогнозия, каб. 606

бул. „Дж. Баучър“ 1, 1164, София, България

Тел.: +359 2 8161 437

e-mail: dtasheva@chem.uni-sofia.bg

Образование

1998 – Доктор (01.05.03 – Органична химия)

1986 – Магистър по химия – специализация Органична и аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски“

Професионално развитие

2011 – Доцент по 4.2 Химически науки (Органична химия – органичен синтез), Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

08. 1993 – 12. 1993 химик, Катедрата по органична химия на ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

01. 1994 – 03. 1997 асистент

04. 1997 – 06. 1999 старши асистент

06. 1999 – 11. 2011 гл. асистент

Допълнителни академични длъжности, награди и гост-професорски престои:

2016 – Ръководител на Магистърска програма „Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения“

Научни интереси

Органичен синтез – Синтез на аналози на непротеиногенни α-аминокиселини с потенциал за фармакологично приложение; Изследвания върху реакции от алдолов тип

Синтез и приложение на нови хистохимични флуорогенни субстрати и специфични инхибитори на протеинази, маркери за малигнени заболявания

Избрани публикации (до 5)

Ivaylo P. Ivanov, Mashenka B. Dimitrova, Donka N. Tasheva, Diana V. Cheshmedzhieva, Valentin S. Lozanov, Sonia V. Ilieva, Synthesis, structural analysis and application of a series of solid-state fluorochromes – aryl hydrazones of 4-hydrazino-N-hexyl-1,8-naphthalimide, Tetrahedron, 2013, 69(2), 712-721.

M. Dimitrova, D. Tasheva, I. Ivanov, Development of a fluorescent method for the in situ imaging of gamma-glutamyl transpeptidase activity. Comparison with the methods in use, Copmt. Rend. Acad. Bulg. Sci. 2011, 64 (12), 1701-1706.

Cheshmedzhieva, D., Ivanova, P., Stoyanov, S., Tasheva, D., Dimitrova, M., Ivanov, I., Ilieva, S. Experimental and theoretical study on the absorption and fluorescence properties of substituted aryl hydrazones of 1,8-naphthalimide, Physical Chemistry Chemical Physics, 2011, 13 (41), 18530-18538.

S. Ilieva, D. Cheshmedzhieva, D. Tasheva, The origin of diastereoselectivity in the Michael addition reaction: A computational study of the interaction between CH-acidic Schiff base and α,β-unsaturated ketones, Tetrahedron, 2010, 66, 5168-5172.

I. Ivanov, D. Tasheva, R. Todorova, M. Dimitrova, Synthesis and use of 4-peptidylhydrazido-N-hexyl-1,8-naphthalimides as fluorogenic histochemical substrates for dipeptidyl peptidase IV and tripeptidyl peptidase I, Eur. J. Med. Chem. 2009, 44, 384-3923.

Scopus Author ID Система Авторите

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

1. Проект „Materials Networking”, финансиран по програма “Horizon 2020”; Ръководител проф. Георги Вайсилов , член на колектива

2. Разработване и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“ - 2012 – 2014, по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Договор № BG051PO001- 4. 3. 04 – 0033; Наименование на бенефициента: Софийски университет „Св. Климент Охридски” чрез Факултет по химия и фармация, Ръководител: проф. Стефан Цаковски, член на колектива

3. Молекулен дизайн на специфични субстрати и инхибитори за фибробласт активиращ протеин α - маркерен ензим за малигнени заболявания (ФНИ Т02/25, 2014 г.), член на колектива

4. Синтез на производни на заместени пиролин- и пиролидинкарбоксилни киселини с потенциална биологична активност, (НИС-СУ № 80-10-6/2017 г.), ръководител

5. Дизайн и синтез на потенциални специфични субстрати за туморния промотор сепраза, (НИС-СУ № 70/2016 г.), ръководител

6. Синтез, биохимични и цитохимични изследвания на специфични инхибитори за Аминопептидаза А (НИС-СУ № 29/2015 г.), ръководител

7. Синтез и приложение на флуорогенен субстрат за цито- и хистохимично локализиране на Аминопептидаза А (НИС-СУ № 119/2013 г.), ръководител

8. Синтез, хроматографски и масспектрални отнасяния на производни на някои непротеиногенни α-аминокиселини (НИС-СУ ? 48/2012), ръководител

9. Молекулен дизайн, синтез и приложение на флуорогенни субстрати за хистохимично локализиране на трипептидилпептидаза I, (НИС-СУ 116/2011), ръководител

Други научни дейности

Рецензент на проектни предложения към ФНИ и European Research Council (ERC)

Рецензент на публикации в: Bulg. Chem. Commun.

Ръководител на националния отбор за участие в Международната олимпиада по химия 2004 –

Учебници и учебни помагала:

М. Янков, Ат. Сиджимов, Хр. Чанев, Ал. Добрев, Р. Николова, Цв. Чолакова, Д. Ташева „Задачи по органична химия”, Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, 2011.

Преподавателска дейност

Лекции:

Бакалавърски програми:

Органична химия II – специалност Компютърна химия, РО, 60 ч., задължителен

Органична химия II – специалност Екохимия, РО, 60 ч., задължителен

Органична химия II – специалност ИХСМ, ЯХ, РО, 45 ч., задължителен

Биоорганична химия – специалност Екохимия, РО, 30 ч., задължителен

Органична химия за оптометристи – специалност Оптометрия, Физически факултет, РО, 45 ч. задължителен

Реакционни механизми в органичната химия – за всички специалности на ФХФ ( IV курс), РО и ЗО, избираем

Магистърски програми:

Структура и реакционна способност на орг. съединения - Магистърска програма „Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения“ РО, 30 ч., задължителен

Биотрансформации на орг. съединения - Магистърска програма „Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения“ РО, 30 ч., задължителен

Органична химия – специалност Оптометрия, Физически факултет, ЗО, 15 ч., задължителен

Практически занятия:

Семинари и упражнения по органична химия, биоорганична химия, реакционни механизми в органичната химия