Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Неорганична химия

   

РЪКОВОДИТЕЛ: доц. МАРТИН ЦВЕТКОВ

стая 215, телефон 02 8161 457

e-mail nhmt@chem.uni-sofia.bg

 

Линк към стар уеб сайт: http://www.chem.uni-sofia.bg/depart/ichem/

Преподаватели

 

Основана 1904 г.

Научноизследователско направление: неорганичен синтез; кристален растеж; химична кинетика и катализ; луминесценция; радиохимия, наноматериали и нанотехнологии; квантова химия; химия на твърдото тяло; чисти и особено чисти вещества; химия и технология на редкоземните елементи.

14-Auditoriia 202

Преподаването по неорганична химия започва още от първата година на създаването на Висшето училище. Лекциите по неорганична и по аналитична химия са поверени на един същ преподавател - проф. Н. Добрев. През 1904 г. се създава обща катедра по Неорганическа и аналитическа химия, ръководители на която са последователно проф. Добрев и проф. З. Караогланов. От 1924 г. се оформя самостоятелна катедра по Неорганична химия под ръководството на проф. Д. Баларев.

13-Studentska lab

Катедрата разполага със 7 учебни лаборатории, в които се извършва научно-изследователска работа. Провежда се обучение по обща и неорганична химия за студентите от всички университетски специалности, изучаващи химия (химия, химия и физика, химия и информатика, молекулярна биология, биотехнологични процеси, биология, биология и химия, екология, геология, агрохимия). Курсовете запознават студентите с най-общите закономерности на химичната наука и със свойствата на елементите и техните съединения. Наред с това, за нуждите на специализираното обучение, се четат лекции по приложна неорганична химия, катализ и катализатори, основни представи и понятия в химията, радиоактивни индикатори и пр.

6-NANO LNST DIP COATING SYSTEM

В развитието на учебната дейност на катедрата се наблюдават три етапа. До 1924 г. неорганичната химия се преподава предимно в тясна връзка със систематиката на химичните елементи. От 1925 до 1960 г. систематиката се свързва с елементи на общата химия, като внимание се отделя на равновесните и неравновесните системи. От 1960 г. теоретичната химия се засилва, като се изучава строежа на атомите и природата на химичните връзки. Във всички етапи демонстрациите присъстват осезателно като елемент на онагледяване на лекциите. До 1970 г. съществува сектор по "Методика на обучението по химия", който в последствие се оформя като самостоятелна катедра.

Към катедрата е създадена единствената в страната учебна лаборатория по радиохимия, в която се извършва полезна за страната приложна и научно-изследователска работа.

В областта на кристалния строеж, луминесценцията, радиохимията, химичната кинетика, адсорбция и катализ са защитени 27 докторски дисертации и 5 дисертации за доктори на науките.

Особено внимание се отделя на осигуряването на учебни помагала за учебния процес. Издадени са 5 учебника по Неорганична химия и 7 ръководства за упражнения и химични демонстрации.

Традиционно здрава е връзката на катедрата с проблемите на средното образование. Преподаватели от катедрата представляват основното звено, което организира подготовката и провеждането на национални и международни олимпиади по химия, пишат учебници за средното училище, сборници със задачи.

Катедрата обучава студенти за специалностите: Химия, Химия и физика и Химия и информатика.

 

Институт за чисти и особено чисти вещества

Институтът за чисти и особено чисти вещества (ИЧОЧВ) е създаден като самостоятелно структурно звено към Химическия факултет през 1985 г., а от 2000 г. е към структурата на катедрата по Обща и неорганична химия. Общият състав на ИЧОЧВ е 18 души, от които 8 са на щат към ХФ, а останалите са служители на НИС към СУ. Основните задачи, които се изпълняват от сътрудниците на Института са:

  • Учебно-преподавателска дейност, свързана с провеждане на курсове към специализация "Особено чисти вещества и материали на тяхната основа" на специалност "Химия". Голяма част от преподавателите участват и в обучението на студентите по неорганична химия, аналитична химия и агрохимия. Под ръководството на преподаватели от Института се изработват дипломни работи и се обучават докторанти.
  • Научно-изследователска дейност. Извършват се фундаментални и приложни изследвания в областта на синтеза, пречистването и разделянето на веществата, разработват се и се адаптират методи за получаване на вещества с висока чистота и материали на тяхна основа. Основната тематика на изследванията е свързана с процесите на масова кристализация и съкристализация, ректификационни процеси, химия и технология на редкоземните елементи, материали за специална керамика и оптична промишленост, фотолуминисцентни материали. Разработват се и аналитични методики за анализ на микропримеси във вещества с висока чистота. Осъществява се чрез изпълнение на договори между НИС и външни организации.

Институтът разполага със собствена база, обурудвана за провеждане на научно-изследователска и внедрителска дейност. В нея се разработват и изпитват нови методи и технологии за получаване на вещества с висока чистота, произвеждат се и неголеми количества от такива вещества, които се реализират на пазара. Продукцията е многобройна по асортимент и ежегодно се отпечатва каталог с предлаганите реактиви.