Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Лаборатория по химическо образование, история и философия на химията / доц. д-р Милена Кирова

   
Kiriva

Лична информация

E-mail: mkirova@chem.uni-sofia.bg

Телефон: моб. 0898429926, сл. 02/8161 327

Трудов стаж

2013 – до момeнта, Факултет по химия и фармация, Катедра по физикохимия, Лаборатория по химическо образование, доцент

2008 – 2013 Факултет по химия и фармация на СУ “Св. Климент Охридски”, Катедра по физикохимия, Лаборатория по химическо образование, главен асистент

2000 – 2008. Химически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Лаборатория по химическо образование, старши асистент

1994 – 2000. Химически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Катедра по методика на обучението по химия, асистент

1993 –1994. 119 СОУ гр. София, учител по химия

 

Образование и обучение

01. 2014 – 11. 2014 Професионална квалификация „Специалист по дизайн и повеждане на онлайн обучение“

01.10.2011 – 16.12.2011. Лондонски университет, Институт по образование, Докторантско училище, специализираща изследователска програма

1990 – 1993. СУ „Св. Климент Охридски”, Химически факултет, докторант към катедра Методика на обучението по химия, тема на дисертационния труд „Модел за определяне на образователни качества на компютърни програми по химия“

1988 – 1989. СУ „Св. Климент Охридски”, Химически факултет, специализация в катедра по Методика на обучението по химия, направление на дейността „Компютърът в обучението по химия“

1982 – 1987. СУ „Св. Климент Охридски”, Химически факултет, висше образование, специалност “Химия”, квалификация: магистър по химия, специализация: учител по химия, втора специалност – учител по физика

1977 – 1982 г. ГПФЕ „Ромен Ролан”, гр. Стара Загора, средно образование

 

Учебно-преподавателска и методическа дейност

ОКС Бакалавър

Разработени учебни програми и лекционни курсове за студенти по:

- ИКТ в обучението по химия и и РДС

- Методика на обучението по химия с хоспитиране

- Методика и техника на училищния експеримент по химия

- Дидактически тестове по химия

- Компетентностен подход и иновации в образованието

ОКС Магистър

Разработена учебна програми, лекционен курс и упражнения за студенти: ИКТ в обучението по химия и РДС, Задачи и контрол в обучението по химия, Оценяване в образованието

 

Квалификация на учители:

- Курсове за текуща квалификация на учители по темите: Компютърът в обучението по химия; Активни и интерактивни методи в обучението по химия, Мотивация и самостоятелно учене на учениците, Самооценяване и оценяване на самостоятелното учене, Човекът и природата – V, VI клас

- Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси – 300 учители

 

Избрани публикации

 

Кирова, М., Киркова-Костова, Н. (2020). Проучване на нагласите на български учители по природни науки за приложение на компютърни технологии в клас. Chemistry. Bulgarian J. of Science Education, 29, (1), 113-132.

Todorova, V., Kirova, M. (2018). Adaptation of the Questionnaire that Measures Students’ Motivation toward Science Learning (SMTSL) into Bulgarian version of Students’ Motivation toward Chemistry Learning Questionnaire (BG SMTCLQ). 6 th Annual International Conference on Chemistry, 23-26 July 2018, Athens, Greece.

Кирова, М., Н. Костова, М. Трендафилова. Приложение на информационните и комуникационни технологии в обучениeто по химия: мнения на учители по химия от един регион в България. Chemistry, 24, (5) 776-793 (2015).

Hollenbeck, J.E. Kirova M., Boiadjieva, E., Tafrova-Grigorova A. Snapshot of Science Classroom Teaching from the Point of View of Ideas of Constructivism: A Case Study – Secondary Schools in Sofia, Bulgaria. Chemistry, 22, 676-681 (2013).

Кирова, М. Съвременни информационни технологии в химическото образование: изследвания, анализи и перспективи за обучението на учители по химия. Bulgarian Journal of Science and Education Policy, 6, 321-369 (2012)

Tafrova-Grigorova, А., E. Boiadjieva, Il. Emilov, M. Kirova. Science teachers’ attitudes towards constructivist environment: А Bulgarian case. Baltic journal of science education 11, 184-193 (2012).

Тафрова-Григорова, А., М. Кирова, Е. Бояджиева. Учителите по природни науки – за конструктивистката учебна среда в българското училище. Chemistry, 21, 375-388 (2012).

 

Книги

 

Бояджиева, Е., Кирова, М. (2019). Климатът и аз. Пестим енергия в училище. Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в училище. Химия. София: Национален доверителен екофонд.

Бояджиева, Е., Кирова, М. (2019). Климатът и аз. Пестим енергия в училище. Методически материали. Химия. София: Национален доверителен екофонд.

Цанова, Н. С. Томова, М. Гайдарова, Е. Бояджиева, М. Кирова, В. Господинов, Н. Райчева, И. Петкова, Л. Джалев. Помагало за педагогическите специалисти за усвояване на знания, формиране на умения и компетентности за оценяване на учениците (с мултимедиен диск). Университетско издателски „Св. Климент Охридски“, 2013.

Цанова, Н. С. Томова, М. Гайдарова, Е. Бояджиева, М. Кирова, В. Господинов, Н. Райчева, И. Петкова, Л. Джалев. Помагало за експерт-обучители за обучение на педагогическите специалисти за усвояване на знания, формиране на умения и компетентности за оценяване на учениците (с мултимедиен диск). Университетско издателски „Св. Климент Охридски“, 2013.

Кирова, М., Е. Бояджиева, В. Иванова. Активно и интерактивно обучение по „Химия и опазване на околната среда” 7. и 8. клас. София: Педагог 6, 2011.

 

Участие в проекти

 

1. Проекти с национални организации, в т. ч. фондове и оперативни програми

Проект за въвеждане на знания по климатични промени и енергийна ефективност в училище. Финансиран от Германско федерално министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност, проведен от Национален доверителен екофонд, България, 2018-2020 г. експерт, автор на материали за ученици и учители.

„Зелени алтернативи – образование за устойчиво развитие”BG051PO001-7.0.07-0073-C0001 (2013-2015) Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз – експерт;

Квалификация на педагогическите специалисти“, проект BG051PO001-3.1.03-0001, (2012-2014) дейност Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, експерт, експерт – обучител.

Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение, № BG051PO001-4.3.04-0011 (2012-2014), Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз – разработване (4 курса) и оценяване (10 курса) на електронни дистанционни курсове ;

За по-качествено образование“, BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз - експерт по дейност 2.5;

 

2. Проекти съгласно вътрешно-институционални договори

Мотивация и нагласи на студентите за избор на специалности във Факултета по химия и фармация: анализ на индикатори в Рейтинговата система на висшите училища в България, проблеми и препоръки. Договор №176/2016г. към Фонд научни изследвания на Софийски университет “Св. Климент. Охридски”;

Формиране на научна грамотност – от научната химическа лаборатория до класната стая, Договор №186/2011г. към Фонд научни изследвания на Софийски университет “Св. Климент. Охридски”;

Иновативни модели в природните науки. Договор № SRP-B3/2011 г., ЮЗУ “Неофит Рилски”

Изследване на характеристиките на учебната среда по химия в средното училище. Договор № 012/2010 г. към Фонд научни изследвания на Софийски университет “Св. Климент. Охридски”;