Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Лаборатория по химическо образование, история и философия на химията / доц. д-р Eлена Бояджиева

   
Elena

Лична информация

E-mail: exeb@chem.uni-sofia.bg

Телефон: мобилен тел. 0896839750, сл. тел. 02/8161 327

Трудов стаж

2011- доцент във Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Климент Охридски”

2008 – 2011 - главен асистент в Химически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

2000 - 2008 - старши асистент в Химически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

19972000 - асистент в Химически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

1987 - 1988 - учител по химия в Техникум по електротехника гр. Банско

 

Избрани публикации

 

 1. Савина Кирилова, Елена Бояджиева. Модел на обучителен курс за успешно научно публикуване и проблеми на научната комуникация за докторанти и млади учени, Стратегии на образователната и научната политика, том:29, брой:1, 2021, стр.:35-51, ISSN (print):ISSN 1310–0270, ISSN (online):ISSN 1314–8575, Ref 2021
 2. Надя Илиева, Елена Бояджиева, Ивалина Маринова. Проучване на академичната учебна среда по химия във висшето професионално образование, Известия на съюза на учените- клон Сливен, том:35, брой:(2), 2020, стр.:20-25, ISSN (print):ISSN 1311-2864 (print), ISSN (online):ISSN 2682-9827 (online) 2020
 3. Кирилова, С., Е. Бояджиева, Рисковете на научното публикуване и проблемите на научната комуникация - резултати от едно изследване, Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSPP), том:14, брой:1, 2020, стр.:141-168, ISSN (print):1313-1958, Ref, др.(EBSCO), PhD 2020
 4. Tzvetkov, V., Boiadjieva, E., The Successful Teacher Through the Perspective of Constructivist Ideas, Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, том:27, брой:1, 2018, стр.:8-25, Ref, Web of Science 2018
 5. N.Ilieva, E. Boiadjieva, Design of an Educational in Engineering Ecology, Chemistry:Bulgarian Journal of Science Education, том:26, брой:5, 2017, стр.:686-703, ISSN (print):ISSN 0861-9255, Ref, Web of Science 2017 Илиева, Н., Е Бояджиева, Проектиране на образователна технология по „Инженерна екология“.Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, ` Volume 26, 686-703, 2017
 6. Илиева, Н., Е Бояджиева Оценяване на възприятията за учебната среда в университетски групи. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, ` Volume 25, Number 1, 137-153, 2016
 7. Томова, Р., Е. Бояджиева, М. Славова, М. Николов. Темата въглехидрати в програмите по химия и биология. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, Volume 24, Number 4, 521-531 (2015).
 8. Илиева, Н., Е. Бояджиева. Съвременни подходи за проектиране на съвременна учебна среда във висшето училище. Списание на Софийския университет за образователни изследвания 3, 26-40 (2014)Илиева, Н., Е. Бояджиева. Съвременни подходи за проектиране на съвременна учебна среда във висшето училище. Списание на Софийския университет за образователни изследвания 3, 26-40 (2014)
 9. Цветков, Вл., Е. Бояджиева. Формиране на ключови компетентности чрез проблемно базиран подход в обучението по химия. Химия 22, 662-675 (2013).
 10. Илиева, Н., Е. Бояджиева. Съвременни изисквания към професионалната подготовка на инженери по енергетика. Химия 22, 516-531 (2013).
 11. Hollenbeck, J., M. Kirova, E. Boiadjieva, A. Tafrova-Grigorova.Snapshot of science classroom tesching from the point of view of ideas of constructivism: A Case Study – Secondary Schools – Secondary Schools in Sofia, Bulgaria. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education,22, 676 – 681 (2013).

 

Участие в проекти

 

 1. Проект за въвеждане на знания по климатични промени и енергийна ефективност в училище, , Член, финансиран от Германското федерално министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност Елена Бояджиева (експерт).
 2. Изследване на учебните постижения на учениците и техния прогрес по Химия и опазване на околната среда според Държавните образователни изисквания. Е. Бояджиева (ръководител на проекта), М. Кирова, А. Тафрова-Григорова, Паулина Гороломова (студент в магистърска програма “Учител по химия”), Катина Златанова (студент в магистърска програма “Учител по химия”). Договор №110/2009г. към Фонд научни изследвания на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.
 3. Изследване на характеристиките на учебната среда по химия в средното училище. Милена Кирова (ръководител на проекта), Елена Бояджиева, Адриана Тафрова-Григорова, Иваничка Буровска (експерт РИО, град Ловеч). Договор № 012/2010 г. към Фонд научни изследвания на Софийски университет “Св. Климент. Охридски”.
 4. Проект № BG051PO001-3.3.04/52 „Укрепване и устойчиво развитие на научно-изследователския потенциал на Софийски университет в областта на електронното обучение” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз – ръководител доц. д-р Румяна Пейчева
 5. Формиране на научна грамотност – от научната химическа лаборатория до класната стая. Милена Кирова (ръководител на проекта), Елена Бояджиева, Адриана Тафрова-Григорова, Христо Колев, Диана Чешмежиева, Васил Атанасов и др. Договор №186/2011г. към Фонд научни изследвания на Софийски университет “Св. Климент. Охридски”.
 6. Проект по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси BG051РО001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование”- „За по-качествено образование. Договор № Д02-837/11.09.2012, Дейност 3.3 (експерт)
 7. Проект по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси BG051РО001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование”- „За по-качествено образование. съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Дейност 2.5 (експерт);
 8. Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците” по Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” (ключов експерт)
 9. Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение, № BG051PO001-4.3.04-0011 (2012-2014), Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз – експерт; ръководител Румяна Пейчева-Форсайт

 

Научно ръководство на докторанти

 

 1. Възможности за приложение на методологията CLIL в обучението по химия на английски език в българското средно училище, 2023 - Ирина Андонова
 2. Подготовката на инженери в науката за образованието:компетентности, стратегии и инструменти, 2017 - Надя Илиева
 3. Проблеми на научната информация и комуникация в науката и образованието-възможности за преодоляването им, 2020 - Савина Олегова Кирилова
 4. Успешният учител в съвременното обучение по природни науки: състояние и възможности за развитие чрез идеите на конструктивизма, 2018 - Владимир Тодоров Цветков

 

Учебници за средното училище, одобрени от МОН

 

 1. М. Павлова, М. Кирова, Е. Бояджиева, В. Иванова, Н. Върбанова, И. Андонова, В. Рангелова. Химия и опазване на околната среда - 10. клас учебник Педагог 6, София 2019
 2. Павлова, М. , М. Кирова, Е. Бояджиева, В. Иванова, А. Кръстев. Химия и опазване на околната среда 7. клас, Педагог 6, София, 2018
 3. Павлова, М., Е. Бояджиева, М. Кирова, Н. Върбанова, В. Иванова Химия и опазване на околната среда-9.клас, Педагог 6, София, 2018
 4. Митка Павлова, Милена Кирова, Елена Бояджиева, Невена Върбанова, Валентина Иванова, Александър Кръстев Химия и опазване на околната среда 8. клас – учебник. Педагог 6, София 2017
 5. Маргарита Градинарова, Евгения Бенова, Митка Павлова, Елена Бояджиева, Милена Кирова, Валентина Иванова, Наташа Цанова, Снежана Томова. Човекът и природата 6. клас - Педагог 6, София, 2017

 

Книги за учителя

 

 1. М. Павлова, В. Иванова, Н. Върбанова, Е. Бояджиева, М. Кирова Книга за учителя по химия и опазване на околната среда 9. клас 2018
 2. Кирова, М., Е. Бояджиева, М. Павлова, В. Иванова, А. Кръстев Методика на обучението по химия и опазване на околната среда за 7. клас 2018
 3. Елена Бояджиева, Милена Кирова, Митка Павлова, Владимир Цветков, Невена Върбанова, Валентина Иванова, Александър Кръстев Съвременни аспекти на обучението по химия и опазване на околната среда в 8. клас 2017

 

Учебни помагала за средното училище, одобрени от МОН

 

 1. Митка Павлова, Елена Бояджиева, Валентина Иванова, Милена Кирова, Александър Кръстев Тестове за проверка и оценка по химия и опазване на околната среда 7. Клас, 2021
 2. Димитър Желев, Елена Бояджиева, Мая Гайдарова, Милена Кирова, Снежана Томова, Климатът и аз. Пестим енергия в училище. Методически материали, 2020
 3. Димитър Желев, Елена Бояджиева, Мая Гайдарова, Милена Кирова, Снежана Томова. Климатът и аз. Пестим енергия в училище. Същност на климатичните промени и действия за енергина ефективност в училище 1, 2020
 4. Елена Бояджиева, Милена Кирова Климатът и аз. Пестим енергия в училище. Химия 1, 2020
 5. Елена Бояджиева, Милена Кирова Климатът и аз. Пестим енергия в училище. Химия 2, 2020
 6. М. Павлова, М. Кирова, Е. Бояджиева, В. Иванова, Н. Върбанова, И. Андонова, В. Рангелова. Работни листове по химия и опазване на околната среда 10. клас, Педагог 6, София, 2019
 7. М. Павлова, М. Кирова, Е. Бояджиева, В. Иванова, Н. Върбанова. Тестове за проверка и оценка по Химия и опазване на околната среда за 10 клас, Педагог 6, София, 2019
 8. Павлова, М., Е. Бояджиева, М. Кирова, Н. Върбанова, В. Иванова. Работни листове по химия и опазване на околната среда 9. клас Педагог 6, София, 2018
 9. Павлова, М., М. Кирова, Е. Бояджиева, В. Иванова, А. Кръстев. Учебна тетрадка по химия и опазване на околната среда 7. Клас, Педагог 6, София , 2018
 10. М. Градинарова, Е. Бенова, М. Павлова, Е. Бояджиева, М. Кирова, В. Иванова, Н. Цанова, С. Томова. Книга за учителя - Човекът и природата 6. клас, Педагог 6, София, 2017
 11. Митка Павлова, Милена Кирова, Елена Бояджиева, Невена Върбанова, Валентина Иванова, Александър Кръстев. Учебна тетрадка по химия и опазване на околната среда 8. клас Педагог 6, София, 2017
 12. Маргарита Градинарова, Евгения Бенова, Митка Павлова, Елена Бояджиева, Милена Кирова, Валентина Иванова, Наташа Цанова, Снежана Томова. Учебна тетрадка по човекът и природата 6. Клас, Педагог 6, София, 2017