Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Лаборатория по химическо образование, история и философия на химията / доц. д-р Александрия Генджова

   

 

a_gendjova_listitem

Факултет по химия и фармация, каб. 807

Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”,

София, 1164, бул. „Дж. Баучър” 1

Сл. тел.: + 359 28161366

Сл. имейл : exag@chem.uni-sofia.bg

Професионално развитие:

2015 – досега – доцент в Учебно-научна лаборатория по химическо образование, история и философия на химията към катедра Физикохимия на Факултета по химия и фармация.

2011 – 2015 г. – главен асистент в катедра Физикохимия

2007 – 2011 г. – гл. специалист по хим. науки, катедра Физикохимия.

2007 – доктор по Педагогика на обучението по химия.

2003 – 2007 г. – докторант и химик в катедра Физикохимия.

1987 – 2003 г. – учител по химия с I ПКС и учител по физика в средни профилирани и общообразователни училища

 

Преподавателски опит:

Лекционни курсове и упражнения:

„Методология и методи на педагогическите изследвания“ - за магистри, лекции;

„Изследвания в химическото образование“ - за бакалаври, лекции;

„Основи на курса по химия и опазване на околната среда в средното училище“ - за бакалаври, лекции;

„Методика на обучението по химия“ - за магистри и бакалаври, лекции и упражнения;

„Методика и техника на учебния химичен експеримент“ - за бакалаври, упражнения; „Информационни технологии и статистика“ - за бакалаври, лекции и упражнения;

„Приложна статистика“ - за бакалаври, упражнения;

„Статистическа обработка на данни“ - за бакалаври, упражнения.

„Текуща педагогическа практика“ - за магистри и бакалаври, упражнения;

„Стажантска практика“ - за магистри и бакалаври, упражнения;

 

Ръководство на магистърски тези и докторски дисертации:

17 студенти от магистърската програма „Учител по химия” и на 4 докторанти.

 

Обучение на учители:

Обучителни семинари на изявени учители на тема „Обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие”, по проект на МОН, лекции.

Курс за квалификация на учители по “Човекът и природата” 5. клас, “Вещества и техните свойства”, по програма на МОН, упражнения.

 

Проектна дейност:

Проект Празник на химията 2021 - "Химията в наши дни", Фонд "Научни изследвания" на СУ "Св. Кл. Охридски, 2021 (участник).

Проект „Празник на химията“ 2020 г. – „Химия за нашето бъдеще“, Фонд "Научни изследвания" на СУ "Св. Кл. Охридски, № 80-10-48 / 13.04.2020 г. (Ръководител).

Проект "Нагласи, интереси и поведение на учениците", свързани със състоянието и опазването на околната среда и фактори, от които зависят" МОН, 2020. (Ръководител)

Проект „Зелена химия в училищната лаборатория" МОН, 2019. (Ръководител).

Проект „Мотивация и нагласи на студентите за избор на специалности във Факултета по химия и фармация: анализ на индикатори в Рейтинговата система на висшите училища в България, проблеми и препоръки”, Фонд "Научни изследвания" на СУ "Св. Кл. Охридски" №176 /13.04.2016 (участник).

Проект „Частично финансиране на научен форум „Майсторски класове за будители”, Фонд "Научни изследвания" на СУ "Св. Кл. Охридски" №194/2015 (участник).

Проект BG051PO001-3.1.03-0001. „Квалификация на педагогическите специалисти”, ЕСФ по ОП „Човешки ресурси”, 2013 г. (участник).

Проект BG051PO001-4.3.04-0033. „Развитие и внедряване на електронни форми на дистанционно обучение в Химическия факултет”, СУ "Св. Кл. Охридски, ЕСФ по ОП „Човешки ресурси”, 2013 - 2014 г. (участник).

Проект "Нанотехнологии и нови материали: колоидни аспекти на нанонауките. Философски и образователни проекции". Нац. научен фонд, 2005 - 2009 (участник).

 

Участие в конференции:

Участие с 32 съобщения и доклади на национални и международни конференции.

 

Членство в научни организации:

Член на Бълг. дружество за хим. образование и история и философия на химията

Член на Съюза на химиците в България.

 

Организация на конференции и други форуми:

Член на Научния комитет на: 48-та, 47-та, 46-та, 45-та и 44-та Национална конференция на учителите по химия.

Координатор на Международна научно-практическа конференция „Неформалното образование пред предизвикателствата на 21-ви век“.

Член на Научното жури на Международен фестивал „Наука на сцената”.

 

Административна дейност:

Ръководител на магистърска програма „Учител по химия”.

Член на Комисията по качество на Факултета по химия и фармация.

Член на Национална комисия за подготовка и проверка на Държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда.

 

Научни интереси:

  • Природонаучно образование и обучение. Подходи, ориентирани към ученика. Проектно обучение. Контекстно обучение. Учене чрез правене. Домашни опити.
  • Ученически интереси, мотивация, нагласи, умения за мислене.
  • Неформално образование и обучение по природни науки.
  • Обучение на учители, базирано на изследвания.
  • Висше образование: съвременни тенденции.История на българското образование.

 

Избрани научни публикации:

Генджова, А., Маркова, Н. & Чакъров, К. (2022). Педагогическо предметно знание в природонаучното образование: трудности по органична химия. Педагогика. 94(6), 764-778. ISSN 0861 – 3982. https://doi.org/10.53656/ped2022-6.08

Чакъров К., Генджова, A. (2021). Трудни теми в учебната програма по химия от гледна точка на учениците. Обучение по природни науки и върхови технологии, 30 (6) 613-629 ISSN 2738-7135 (print). https://doi.org/10.53656/nat2021-6.02

Генджова, A., Тавлинова-Кирилова, M., Камушева, А. (2019). Зелена химия в училищната лаборатория. Химия: Природните науки в образованието, 28 (5)583-599. ISSN 0861 9255.

Атанасов, К., Генджова, А. (2019). Ученически погрешни схващания, свързани с химичното равновесие. Химия: Природните науки в образованието, 28, 314-330 ISSN 0861 9255.

Gendjova A. (2018). Lifelong and life-wide Science Learning: Informal Implementations. (pp. 505-520). In: Anthology Non-formal education. Sofia: Univ. press “St. Kl. Ohridski”

Атанасов, К., Генджова, А. (2018). Историческото развитие на идеите за химична обратимост и химично равновесие – основа за преподаването и изучаването им. Природните науки в образованието/ Chemistry, 27, 731-748.

Генджова, А., Толев, Б. (2018). Интердисциплинарно неформално обучение на талантливи ученици от Софийската математическа гимназия. Педагогика, 90(1),71-80.

Генджова, А. (2017). Ученически нагласи, свързани с науката и учените: стереотипи, особености, приложения. Природните науки в образованието Chemistry, 26 , 139-154.

Генджова, А. (2016). Сравняване на образователните и кариерните цели, очаквания и умения на първокурсници от направления Химия и Фармация. Природните науки в образованието/ Chemistry, 25, 331-347.

Генджова, А. (2014). Стратегии за мотивация в обучението по химия, свързани със съдържанието на предмета. Природните науки в образованието/ Chemistry, 23, 53 - 72.

Генджова А. (2014).Свързване на училището и университета: практики на неформално обучение във Факултета по химия и фармация. Педагогика, 86 (7), 1021–1028.

Генджова, А. (2013). Първата книга по химия на български език (1871г.) - автори и източници. Природните науки в образованието/ Chemistry, 22, 66 – 79.

Генджова, А. (2012). Химическо образование в контекст. Предизвикателства пред бъдещите учители. . Природните науки в образованието/ Chemistry, 21, 807– 817.

Генджова, А., Камушева, А. (2012). Общи умения и компетентности за професионалната реализация на випускници на Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.Природните науки в образованието/ Chemistry, 21, 202 – 214.

Генджова, А. (2012). Мисловни умения на високо и ниско ниво, заложени в български и канадски учебни програми. Природните науки в образованието/ Chemistry, 21, 60 – 70.

Генджова, А. (2010). Свързане на изследванията в областта на образованието с учителската практика: мнения на бъдещи учители по химия. Химия/ Chemistry, 19, 429 – 439.

Генджова, А. (2010). Неформалното образование и обучение в исторически план. Химия/ Chemistry, 19, 385 – 399.

Генджова, А. (2010). Неформалното обучение по природни науки от гледна точка на ученето през целия живот. Химия/ Chemistry, 19, 83 – 96.

Генджова, А. (2009). Върху историята на проектния метод в образованието. Химия/ Chemistry, 18, 286 – 299.

Генджова, А., Йорданова, Б. (2009). Проектно обучение по природни науки в Американския колеж в София. Химия/ Chemistry, 18, 255 – 268.

Gendjova, A. (2007). Enhancing Students’ Interest in Chemistry by Home Experiments. JBSE, 6(3), 5 – 15 ISSN 1648 – 3898.

Генджова, А. (2001). Повишаване интереса на учениците при изучаване на химични знаци. Химия/ Chemistry, 10, 161–169

 

Избрани книги:

Генджова А. (2021). Съвременни парадигми и модели в природонаучното образование. (монография). София: Парадигма. ISSN 978-954-326-469-8.

Генджова, А. (2011) Лесни, интересни и безопасни опити по химия у дома. София: Просвета.

 

Избрани учебници, одобрени от МОН:

Цаковски, С., Василева, П., Генджова, А., Толев, Б., Дочева, М., Атанасов, К. (2019) Химия и опазване на околната среда за 10. клас. София: Анубис. ISBN 9786192154332.

Цаковски, С., Генджова, А., Николова, Р. Толев, Б., Енчева, Н., Дочева, М. (2018). Химия и опазване на околната среда за 9. клас. София: Анубис.

Цаковски, С., Генджова, А., Толев, Б., Енчева, Н., Дочева, М. (2018). Химия и опазване на околната среда за 7. клас. София: Анубис.

Цаковски, С. Цанова, П., Генджова, А., Николова, Р. Толев, Б., Енчева, Н., Дочева, М., Шуманова Г. (2018). Химия и опазване на околната среда за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език. София: Анубис.

Цаковски, Ст., Василева, П., Генджова, А., Толев, Б., Шуманова, Г. (2017). Химия и опазване на околната среда за 8 Клас. София: Анубис.

Шишиньова, М., Цаковски, С., Генджова, А., Златкова, Е., Илиева, Е., Банчева, Л., Вражалиева, И. (2017).Човекът и природата за 6 клас. София: Анубис.

Шишиньова, М., Цаковски, С., Генджова, А., Златкова, Е., Илиева, Е., Банчева, Л., Вражалиева, И. (2016).Човекът и природата за 5 клас. София: Анубис.

 

Избрани книги за учителя, одобрени от МОН:

Шишиньова, М., Цаковски, С., Генджова, А., Златкова, Е., Илиева, Е., Банчева, Л., Вражалиева, И. (2020). Книга за учителя по човекът и природата за 6 клас. София: Анубис.

Шишиньова, М., Цаковски, С., Генджова, А., Златкова, Е., Илиева, Е., Банчева, Л., Вражалиева, И. (2020). Книга за учителя по човекът и природата за 5. клас. София: Анубис.

Цаковски, С., Генджова, А., Василева, П., Толев, Б., Дочева, М., Атанасов К. (2019) Книга за учителя по химия и опазване на околната среда за 10. клас. София: Анубис.

Цаковски, С., Цанова, П., Генджова, А., Николова, Р. Толев, Б., Енчева, Н., Дочева, М., Шуманова Г. (2018). Книга за учителя по химия и опазване на околната среда за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език. София: Анубис

Цаковски, С., Генджова, А., Николова, Р. Толев, Б., Енчева, Н., Дочева, М. (2018). Книга за учителя по химия и опазване на околната среда за 9. Клас. София: Анубис

Цаковски, Ст., Василева, П., Генджова, А., Толев, Б., Шуманова, Г. (2017). Книга за учителя по химия и опазване на околната среда за 8. клас. София: Анубис.

Цаковски, С., Генджова, А., Толев, Б., Енчева, Н., Дочева, М. (2018). Книга за учителя по химия и опазване на околната среда за 7. клас. София: Анубис.

Шишиньова, М., Цаковски, С., Генджова, А., Златкова, Е., Илиева, Е., Банчева, Л., Вражалиева, И. (2017). Книга за учителя по човекът и природата за 6 клас. София: Анубис.

Шишиньова, М., Цаковски, С., Генджова, А., Златкова, Е., Илиева, Е., Банчева, Л., Вражалиева, И., Митева, П. (2016). Книга за учителя по човекът и природата за 5 клас. София: Анубис

 

Избрани учебни помагала, одобрени от МОН:

Цаковски Ст., Генджова А., Енчева Н., Толев Б., Веселински Хр., Павлова В (2021) Работни листове по химия и опазване на околната среда за 9. Клас „Клет България“, Анубис

Цаковски, С., Генджова, А., Василева, П., Толев, Б., Енчева, Н., Веселински Х., (2020) Работни листове по химия и опазване на околната среда за 8. клас. Анубис, София

Цаковски, С., Генджова, А., Василева, П., Енчева, Н., Толев, Б., Дочева, М., Атанасов К. (2019) Работни листове по химия и опазване на околната среда за 10. Клас. По учебната програма за 2019/2020 г. София: Анубис.

Цаковски, С., Генджова, А., Толев, Б., Енчева, Н., Дочева, М. (2018). Учебна тетрадка по химия и опазване на околната среда за 7. клас. София: Анубис.

Шишиньова, М., Цаковски, С., Генджова, А., Златкова, Е., Илиева, Е., Банчева, Л., Вражалиева, И. (2017). Учебна тетрадка по човекът и природата за 6 клас. София: Анубис

Шишиньова, М., Цаковски, С., Генджова, А., Златкова, Е., Илиева, Е., Банчева, Л., Вражалиева, И. (2016). Учебна тетрадка по човекът и природата за 5 клас. София: Анубис.

Димитрова, В., Енчева, Н., Генджова, А., & Попова С. (2010). Тетрадка със задачи и тестове. Химия и опазване на околната среда за 8. клас. София: Анубис, ISBN: 9789544268862