Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Лаборатория по химическо образование, история и философия на химията

   

Ръководител на Учебно-научната лаборатория по химическо образование и история и философия на химията

доц. д-р Елена Бояджиева

e-mail eboiadjieva@chem.uni-sofia.bg

тел. 02 81 61 327

 

Членове

доц. д-р Милена Кирова

e-mail mkirova@chem.uni-sofia.bg

тел. 02 81 61 327

доц. д-р Александрия Генджова

e-mail agendjova@chem.uni-sofia.bg

тел. 02 81 61 366

ас. Владимир Цветков

e-mail vtzvetkov@chem.uni-sofia.bg

тел. 02 81 61399

д-р Александра Камушева – химик

e-mail akamusheva@chem.uni-sofia.bg

тел. 02 81 61 248

 

Докторанти

Весела Тодорова – научен ръководител проф. д-р А. Тафрова и доц. д-р М. Кирова

e-mail veselatodorova@mail.bg

Савина Кирилова – научен ръководител доц. д-р Е. Бояджиева

e-mail S.Kirilova@chem.uni-sofia.bg

Ирина Андонова - научен ръководител доц. д-р Елена Бояджиева

Калин Чакъров - научен ръководител доц. д-р А. Генджова

Мартина Евгениева - научен ръководител доц. д-р Милена Кирова

 

Почетни членове

проф. дхн Борислав Тошев

e-mail bvtoshev@abv.bg

тел. 02 81 61 372

проф. д-р Адриана Григорова-Тафрова

e-mail a_grigorova@yahoo.com

тел. 02 81 61 395

доц. д-р Лиляна Боянова

e-mail l_boyanova@chem.uni-sofia.bg

тел. 02 81 61 385

 

 

Представяне

 

Лабораторията е основана на 20.09.2005 г. и е наследник на катедра “Методика на обучението по химия”. Ръководител на Лабораторията от основаването й до 2011 г. е проф. дхн Борислав В. Тошев.

Лабораторията по химическо образование е национално утвърден център за подготовка на студенти и докторанти в областта, с широки международни контакти и признание. Наред с основните бакалавърски специалности: Химия и информатика, Биология и химия, Химия и английски език в нея успешно се обучават студенти и от други специалности в модул “Учител по химия”. В Лабораторията по химическо образование се подготвят и студенти от първата в България Магистърска програма “Учител по химия”.

Основната цел на Лабораторията е свързана с подготовка на съвременни специалисти по теория и методология на химическото образование. Това се осъществява чрез интердисциплинарни и мултидисциплинарни методи, основани на съвременни образователни теории и практики.

Обучението на студенти от бакалавърските, магистърската и докторантската програми към Лабораторията им осигурява: изграждане на умения за решаване на задачи с комплексен характер; успешна дейност в учебната практика на българските образователни институции; равнопоставеност на бъдещите учители и доктори с техните аналози в Западна Европа и Америка.

В Лабораторията се работи в следните изследователски области:

- цели, образователни стандарти и учебни програми в обучението по химия;

- диагностика и оценяване на постиженията;

- природонаучна грамотност и ключови компетентности;

- конструктивистка учебна среда;

- ИКТ в химическото образование;

- методология на обучението по химия;

- учебен химичен експеримент;

- неформално образование по природни науки;

- обучение по химия на чужд език;

- обучение на учители;

- интереси и мотивация в обучението

- история на химическото образование.

 

Лабораторията по химическо образование разполага със съвременна библиотека (New Education Library-NEL) от научни списания и книги в областта на образованието. Обучението на студентите и докторантите се подпомага и от международно утвърдените научно-методически списания с главен редактор проф.дхн Борислав Тошев:

Chemistry. Природните науки в образованието - българско научно-методическо списание

Chemistry. Bulgarian Journal of Science Education ISSN 0861-9255 (print), ISSN 1313-8235 (online), рефериране/индексиране в Chemical Abstracts, Google Scholar, SCOPUS

http://khimiya.org, http://groups.yahoo.com/group/khimiya

Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP) ISSN 1313-1958 (print), ISSN 1313-9118 (online, рефериране/индексиране в Index Copernicus, EBSCO, Education Research Global Observatory, Ulrich’s

http://bjsep.org, http://groups.yahoo.com/group/BulgJSEP

 

Научно сътрудничество

 

От важно значение е участието в обучението на студентите и научното сътрудничество с чуждестранни преподаватели: Гост проф. д-р Йоахим Шуммер (Германия) (История на химията), Фулбрайтов доцент Владимир Гърков (САЩ) (Химия и общество), Фулбрайтов доцент Джеймс Холенбек (САЩ) (Методика на обучението по химия, конструктивизъм в обучението по химия).Всички членове на Лабораторията са част от дружеството по химическо образование (Bulgarian Society for the Chemistry Education and History and Philosophy of Chemistry -CE&HPC) с председател проф. Б. Тошев, в което членуват много учители и учени от различни страни: Algeria; Argentina; Australia; Austria; Belarus; Bulgaria; Canada; Croatia; Czech Republic; Cyprus; Ethiopia; France; Germany; Greece; Hungary; India; Iran; Ireland; Israel; Italy; Japan; Lithuania; Macedonia; Norway; Pakistan; Russia; Sweden; The Netherlands; Turkey; UK; USA; Venezuela, Zambia. Това осигурява достъп до световните постижения в областта на образованието както на Лабораторията, така и на студентите и докторантите, които се обучават в нея.

 

Лабораторията има сключени договори с 18 базови учители от 15 училища.

 

Преподавателска дейност

 

Лабораторията се занимава с обучение на студенти от всички образователни степени. Голяма част от тях, с отличната си подготовка, успешно се реализират като преподаватели в едни от най-добрите български училища (Американски колеж, Италиански лицей, природоматематически гимназии и други).

 

Бакалавърски курсове за специалностите: Химия и информатика, Биология и химия, Химия и физика, Химия и английски език, Модул “Учител по химия”

Лекции и упражнения по:

Методика на обучението по химия с хоспитиране

Методика и техника на учебния експеримент по химия

ИКТ в обучението по химия и работа в дигитална среда

Основи на курса по химия и опазване на околната среда в средното училище

Педагогическа практика

Дидактически тестове

Решаване на химични задачи

Изследвания в химичното образование

 

Магистърски курсове

Лекции и упражнения по:

Методика на обучението по химия с хоспитиране

Училищен курс по химия

ИКТ в обучението по химия и работа в дигитална среда

Научен семинар

Учебни опити и демонстрации

Училищно законодателство и учебна документация

Химия и общество

Проблеми на екологията и устойчиво развитие

Задачи и контрол в обучението по химия

Методи и методология на педагогическите изследвания

Оценяване в образованието

 

Ръководство на дипломни работи

Ръководство на докторантури

 

Докторанти, защитили докторска дисертация, за периода 2011 – 2018 г. – общо 5

 

Участие в проекти

Лабораторията по химическо образование успешно участва в 9 национални и 3 международни проекти, като една от основните цели е включването на студенти от всички образователни степени в тях.

 

Избрани публикации 2010-2018

 

Gendjova A. (2018). Lifelong and life-wide Science Learning: Informal Implementations. (pp. 505-520). In: Anthology Non-formal education. Sofia: Univ. press “St. Kl. Ohridski”

Атанасов, К., Генджова, А. (2018). Историческото развитие на идеите за химична обратимост и химично равновесие – основа за преподаването и изучаването им. Химия, 27, 731-748.

Генджова, А., Толев, Б. (2018). Интердисциплинарно неформално обучение на талантливи ученици от Софийската математическа гимназия. Педагогика, 90(1),71-80.

Генджова, А. (2017). Ученически нагласи, свързани с науката и учените: стереотипи, особености, приложения. Химия, 26 , 139-154.

Генджова, А. (2016). Сравняване на образователните и кариерните цели, очаквания и умения на първокурсници от направления Химия и Фармация. Химия, 25, 331-347.

Генджова, А. (2014). Стратегии за мотивация в обучението по химия, свързани със съдържанието на предмета. Химия, 23, 53 - 72.

Генджова А. (2014). Свързване на училището и университета: практики на неформално обучение във Факултета по химия и фармация. Педагогика, 86 (7), 1021–1028.

Emilov, I., Tafrova-Grigorova, A. (2014). A cross-national study of the learning environment in chemistry classes at Albanian, Kosovar, Romanian and Turkish secondary schools. International Journal of Science and Mathematics Education. http://link.springer.com/article/10.1007/s10763-014-9591-4

Тафрова-Григорова, А. (2014). Образование за природонаучна грамотност. Природните науки в образованието/Chemistry, 23, 27-47.

Емилов, И., Тафрова-Григорова, A. (2014). Kонструктивисткa учебна среда в часовете по химия – едно международно изследване. В: Пейчева-Форсайт, Р. & Божанкова, Р. (Ред.). Докторантски изследвания в отговор на съвременните предизвикателства пред педагогическата теория и практика. София: Стилует, 258-266.

Данаилов, Б., Тафрова-Григорова, A. (2014). Проблеми в обучението по химия на английски език според българските учители. В: Пейчева-Форсайт, Р. & Божанкова, Р. (Ред.). Докторантски изследвания в отговор на съвременните предизвикателства пред педагогическата теория и практика, София: Стилует, 253-257.

Илиева, Н., Бояджиева, Е. (2014). Съвременни подходи за проектиране на съвременна учебна среда във висшето училище. Списание на Софийския университет за образователни изследвания, 3, 26-40

Илиева, Н., Е Бояджиева, Проектиране на образователна технология по „Инженерна екология“.Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, ` Volume 26, 686-703, 2017

Илиева, Н., Е Бояджиева Оценяване на възприятията за учебната среда в университетски групи. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, ` Volume 25, Number 1, 137-153, 2016

Томова, Р., Е. Бояджиева, М. Славова, М. Николов. Темата въглехидрати в програмите по химия и биология. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, Volume 24, Number 4, 521-531 (2015).

Илиева, Н., Е. Бояджиева. Съвременни подходи за проектиране на съвременна учебна среда във висшето училище. Списание на Софийския университет за образователни изследвания 3, 26-40 (2014)

Генджова А. (2014). Свързване на училището и университета: практики на неформално обучение във Факултета по химия и фармация. Педагогика, 86 (7), 1021–1028.

Генджова, А. (2014). Стратегии за мотивация в обучението по химия, свързани със съдържанието на предмета. . Природните науки в образованието/Chemistry, 23, 53 – 72.

Emilov I., Tafrova-Grigorova, A. (2013). Student perceptions of science classroom learning environment in some European countries. Proceedings of International Conference on Training Issues of Chemistry Teachers, Gabrovo, 124-131.

Danailov, B., Tafrova-Grigorova, A.. (2013). Students’ laboratory work in chemistry classes: A way to develop key competences. Proceedings of International Conference on Training Issues of Chemistry Teachers, Gabrovo, 152-158.

Koleva, M., Tafrova-Grigorova, A., Kirova, M. (2013). Innovative teaching for creative learning: teacher training. Innovative teaching for creative learning: teacher training. Proceedings of International Conference on Training Issues of Chemistry Teachers, Gabrovo, 13-24.

Kirova, M., Tafrova-Grigorova, A., Koleva, M. (2013). Chemistry Teachers’ Training: Bulgarian Reality. Proceedings of International Conference on Training Issues of Chemistry teachers, Limerick, November 2013.

Hollenbeck, J.E. Kirova M., Boiadjieva, E., Tafrova-Grigorova A. (2013). Snapshot of Science Classroom Teaching from the Point of View of Ideas of Constructivism: A Case Study – Secondary Schools in Sofia, Bulgaria. Природните науки в образованието/Chemistry, 22, 676-681.

Тафрова-Григорова, А. (2013). Съвременни тенденции в природонаучното образование на учениците. Bulgarian J. Sci. & Educ. Policy, 7, 121 – 200.

Цветков, Вл., Е. Бояджиева (2013). Формиране на ключови компетентности чрез проблемно базиран подход в обучението по химия. . Природните науки в образованието/Chemistry, 22, 662-675

Илиева, Н., Е. Бояджиева (2013). Съвременни изисквания към професионалната подготовка на инженери по енергетика. . Природните науки в образованието/Chemistry, 22, 516-531

Генджова, А. (2013). Първата книга по химия на български език (1871г.) - автори и източници. . Природните науки в образованието/Chemistry, 22, 66 – 79.

Tafrova-Grigorova, A., Boiadjieva, E., Emilov, I., Kirova, M. (2012). Science Teachers’ Attitudes towards Constructivist Environment: A Bulgarian Case. J. Baltic Sci. Educ., 11, 184-193.

Тафрова-Григорова, А., Кирова, М., Бояджиева, E. (2012). Учителите по природни науки – за конструктивистката учебна среда в българското училище. Природните науки в образованието/Chemistry, 21, 375-388.

Тафрова_Григорова, А. (2012). Съвременно ръководство за активно обучение по природни науки. Природните науки в образованието/Chemistry, 21, 781-785.

Тафрова_Григорова, А. (2012). Interactive Methods in "Chemistry and Environment" School Subject. Природните науки в образованието/Chemistry, 21, 777-780.

Генджова, А. (2012). Химическо образование в контекст. Предизвикателства пред бъдещите учители. . Природните науки в образованието/Chemistry, 21, 807– 817.

Генджова, А., Камушева, А. (2012). Общи умения и компетентности за професионалната реализация на випускници на Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. . Природните науки в образованието/Chemistry, 21, 202 – 214.

Кирова, М. (2012). Съвременни информационни технологии в химическото образование: изследвания, анализи и перспективи за обучението на учители по химия. Bulgarian Journal of Science and Education Policy 6, 321-369.

Кирова, М., Бояджиева, Е., Пейчева-Форсайт, Р. (2012). Компетентности и виждания на учители за приложени на електронното обучение по природни науки в средното училище. Природните науки в образованието/Chemistry, 21, 282-295.

Kirova, M. (2012). Specific requirements for chemical multimedia and their application for formative evaluation, GESJ: Education Science and Psychology No.1(20), pp 46-51.

Генджова, А. (2012). Мисловни умения на високо и ниско ниво, заложени в български и канадски учебни програми. Природните науки в образованието/Chemistry, 21, 60 – 70.

Тафрова-Григорова, А., Кирова, М., Бояджиева, E. (2011). Учителите по природни науки за научната грамотност. Химия/Chemistry, 20, 507-519.

Тафрова-Григорова, А. (2011). Научната грамотност – основна цел на обучението по природни науки. Химия/Chemistry, 20, 490-495.

Тафрова-Григорова, А. (2011). Отношение на учителите към вътрешното и външното оценяване. Химия/Chemistry, 20, 385-403.

Manev, S., Petkova, R., Tafrova, A. (2011) .Developing Key Competences in Secondary School. Proceedings of the Fourth International Scientific Conference, Vol. 1, Mathematics and Natural Sciences, 250-264

Бояджиева, E., Кирова, М., Тафрова-Григорова, А., Холенбек, Д. (2011). Учебната среда по природни науки в българското училище през погледа на учениците. Химия/Chemistry, 20, 43-56.

Кирова, M. (2011). Система за определяне на компетентности на учители по химия за приложение на електронното обучение. Химия/Chemistry, 20, 408-416.

Кирова, М. (2011). Възможности на интерактивната мултимедия за представяне на учебно съдържание по химия. Списание на Софийския университет за електронно обучение 2(1).

Кирова, М. (2010). Образователен софтуер по химия за средното училище. Химия/Chemistry, 19, 463-474.

Бояджиева, Е., Кирова, М., Тафрова-Григорова, А. (2010). Учебни постижения на учениците от Х клас от различни видове училища по „Химия и опазване на околната среда”. Химия/Chemistry, 19, 262-278.

Кирова, М., Бояджиева, Е., Тафрова-Григорова, А. (2010).Изследване на учебните постижения на учениците по „Химия и опазване на околната среда” според държавните образователни изисквания. Химия/Chemistry, 19, 116 – 140.

Генджова, А. (2010). Свързане на изследванията в областта на образованието с учителската практика: мнения на бъдещи учители по химия. Химия/Chemistry, 19, 429 – 439.

Генджова, А. (2010). Неформалното образование и обучение в исторически план. Химия/Chemistry, 19, 385 – 399.

Генджова, А. (2010). Неформалното обучение по природни науки от гледна точка на ученето през целия живот. Химия/Chemistry, 19, 83 – 96.

 

Избрани монографии, учебници и учебни помагала

 

Бояджиева, Е. М. Кирова, М. Павлова, Вл. Цветков, Н. Върбанова, В. Иванова, А. Кръстев (2017). Съвременни аспекти на обучението по химия и опазване на околната среда. Педагог6, София.

Градинарова, М., Е. Бенова, М. Павлова, Е.Бояджиева, М. Кирова, В. Иванова, Н. Цанова, С. Томова (2017). Книга за учителя-Човекът и природата 6. клас. Педагог6, София,

Генджова, А. Лесни, интересни и безопасни опити по химия у дома. Просвета, София, 2011.

Манев, С., С. Томова, А. Тафрова, М. Гайдарова, К. Тютюлков, К. Йотовска, Р. Петкова. Задачи и упражнения по природните науки за 5.—8. клас. Просвета, София, 2011.

Кирова, М., Е. Бояджиева, В. Иванова. Активно и интерактивно обучение по химия и опазване на околната среда 7.и 8. клас. Педагог 6, София, 2011.

Павлова, М., М. Кирова, Е. Бояджиева, В. Иванова, А. Кръстев. Химия и опазване на околната среда 8. клас. Педагог 6, София, 2009.

Тафрова А., К. Янкулова, И. Барановска (съставители). Учебен българско-английски-турски речник по химия. (Превод: А. Тафрова – англ., М. Андонян – турски). Университетско изд. "Св. Климент Охридски", София, 2009.

Цаковски, С., В. Димитрова, Н. Енчева, А. Генджова, С. Попова, М. Дочева. Химия и опазване на околната среда за 8. клас. Анубис, София, 2009.

Тафрова А., К. Янкулова, И. Барановска. Увод в химията. Д-р Иван Богоров, София, 2008.

Тафрова, А., С. Манев, В. Димитрова. Матура за отличен – химия и опазване на околната среда, помагало за зрелостници и кандидат-студенти. Просвета, София, 2008.

Павлова, М., М. Кирова, Е. Бояджиева, В. Иванова, А. Кръстев. Химия и опазване на околната среда 7. клас. Педагог 6, София., 2008.

Павлова, М., М. Кирова, Е. Бояджиева, В. Иванова, А. Кръстев. Книга за.учителя - Химия и опазване на околната среда 7. клас. Педагог 6, София., 2008.

Тафрова, А., Л. Младенова, М. Кабакчиева. Тестове по химия, Част І). Университетско изд. "Св. Климент Охридски", София, 2007 четвърто изд.

Тафрова, А., Л. Младенова, М. Кабакчиева. Тестове по химия, Част IІ.). Университетско изд. "Св. Климент Охридски", София, 2007 - трето изд.

Тафрова-Григорова, А. Съставяне на тестове (Приложено към обучението по химия). Педагог 6, София, 96 стр. 2007.

Шишиньова, М., М. Градинарова, С. Цаковски, Е. Илиева, Л. Банчева, И. Враджалиева, Н. Йоргова. Човекът и природата за шести клас. Анубис, София, 2007.

Цаковски, С., В. Димитрова, Н. Енчева, А. Генджова, С. Попова, М. Дочева. Химия и опазване на околната среда за 7. клас. Книга за учителя. Анубис, София, 2008.

Цаковски, С., Генджова, А., Николова, Р. Толев, Б., Енчева, Н., Дочева, М. (2018). Химия и опазване на околната среда за 9. клас. София: Анубис.

Цаковски, С., Генджова, А., Толев, Б., Енчева, Н., Дочева, М. (2018). Химия и опазване на околната среда за 7. клас. София: Анубис.

Цаковски, С., Генджова, А., Толев, Б., Енчева, Н., Дочева, М. (2018). Учебна тетрадка по химия и опазване на околната среда за 7. клас. София: Анубис

Цаковски, Ст., Василева, П., Генджова, А., Толев, Б., Шуманова, Г. (2017). Химия и опазване на околната среда за 8 Клас. София: Анубис.

Павлова, М., М. Кирова, Е. Бояджиева, Н.Върбанова, В. Иванова. (2017) Химия и опазване на околната среда за 8 Клас. София: Педагог6.

Градинарова, М., Е. Бенова, М. Павлова, Е.Бояджиева, М. Кирова, В. Иванова, Н. Цанова, С. Томова (2017). Човекът и природата 6. клас учебна тетрадка. Педагог6, София,

Павлова, М., Е. Бояджиева, М. Кирова, Н.Върбанова, В. Иванова. (2018) Химия и опазване на околната среда за 9 Клас. София: Педагог6.

Павлова, М., М. Кирова, Е. Бояджиева, В. Иванова, А.Кръстев. (2018) Химия и опазване на околната среда за 7. Клас. София: Педагог 6.

Павлова, М., Е. Бояджиева, М. Кирова, Н.Върбанова, В. Иванова. (2018) Работни листове по химия и опазване на околната среда за 9 клас. София: Педагог6.

Шишиньова, М., Цаковски, С., Генджова, А., Златкова, Е., Илиева, Е., Банчева, Л., Вражалиева, И. (2017).Човекът и природата за 6 клас. София: Анубис.

Шишиньова, М., Цаковски, С., Генджова, А., Златкова, Е., Илиева, Е., Банчева, Л., Вражалиева, И. (2016).Човекът и природата за 5 клас. София: Анубис.

Шишиньова, М., Цаковски, С., Генджова, А., Златкова, Е., Илиева, Е., Банчева, Л., Вражалиева, И., Митева, П. (2016). Книга за учителя по човекът и природата за 5 клас. София: Анубис.