Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Фармацевтична и приложна органична химия / Лаборатория по Полимери

   

проф. дхн ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

стая 427, телефон 02 8161 685

e-mail georgs@chem.uni-sofia.bg

 

проф. дхн МИХАИЛ ЕВСТАТИЕВ

 

доц. дхн АНТОН АПОСТОЛОВ

стая 660 телефон 02 8161 418

email Apostolov@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА

стая 660, телефон 02 8161 614

e-mail evassileva@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ЕЛЕНА КАМЕНСКА

стая 706, 702, телефон 02 8161 463, 02 8161 368

e-mail: kamenska@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ЛЪЧЕЗАР ХРИСТОВ

стая 118, телефон 02 8161 678

e-mail christov@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р КОНСТАНС РУСЕВА

стая 650, телефон 02 8161 495

email: ohtkr@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р МАРИН СИМЕОНОВ

стая 650, телефон 02 8161 209

e-mail: ohtms@chem.uni-sofia.bg

 

докторант ДЕНИЦА НИКОЛОВА

стая 657, телефон 02 8161 495

e-mail dnikolova@chem.uni-sofia.bg

 

Уеб сайт: http://labpolymers.com

 

Изследванията в областта на полимерите се провеждат в две основни направления:

а) структура и свойства на полимерни материали;

б) водоразтворими полимери, полиелектролити и биополимери.

 

Структура и свойства на полимерните материали. Изследванията в областта на полимерите в Химическия факултет започват през 1967 г. от Стойко Факиров, асистент в катедра ОХТ. Изследванията в това направление са провеждани от Стойко Факиров, Илия Сеганов, Надка Аврамова, Михаил Евстатиев, Антон Апостолов и Елена Василева, посочени по реда на включване в изследванията.

Научните интереси на проф. М. Евстатиев, доц. д-р А. Апостолов, доц. д-р Е. Василева са насочени към методи за изследване и охарактеризиране на полимерни материали и композити, физична и химична модификация на полимерни материали, биоразградими полимери за медицински цели, полимерно тъканно инженерство, полимерно материалознание, полимерни нанокомпозити. По-значими резултати от тези изследвания са:

1. Създадена и промишлено е внедрена технология за посттвърдофазна поликондензация на линейни поликондензати.

2. За пръв път е използван метод за ултраохлаждане на полимерни стопилки и последващо зонно изтегляне за получаване на високомодулни и високоякостни хомополимери и полимерни смеси.

3. Предложен е метод за получаване на ламинати от биоразградими полимери и полимерни влакна.

4. Предложен е метод за подобряване на механичните свойства на биоразградими ортопедични импланти.

5. За пръв път за създадени пултрузни високоякостни изделия от съвместно изпредени къси природни влакна с полипропилен.

6. Създаден е съвършено нов тип композити, т. нар. микофобрилно усилени композити на база полимерни смеси. Основните предимства на тези полимери са ниска цена, лесна преработка, понижено тегло и пълна рециклизация.

7. Проектирана и промишлено реализирана е инсталация за производство на микофобрилно усилени композити и ориентирани полимерни смеси, съдържащи наночастици.

 

Доцент Н. Аврамова се включва в изследователската работа на катедрата по полимери като аспирантка през 1976 г. Научните проблеми, по които работи, са свързани с полимерното материалознание; твърдофазна поликондензация; аморфно състояние на полимерите, кристализация на полимерите; структурна памет на полимерни стопилки; съвместимост на полимерни смеси; полимерни ламинати; полимерни мрежи; определяне на равновесната температура на топене на полимери; термодинамика на транспортни процеси в полимерите.

Научият продукт на това направление се състои от около 400 публикации предимно в международни списания, над 150 участия в национални и международни конференции, както авторство и съавторство на 14 книги и монографии.

 

Водоразтворими полимери, полиелектролити и биополимери. Изследванията в тази област започват през 70-те години с работата на постъпилия по това време асистент Г. Георгиев. През 1984 г. е основана лаборатория с това название поради връзката между синтетичните полимери и биополимерите. В това направление работят проф. Г. Георгиев, доц. д-р Л. Христов, доц. д-р Елена Каменска. Основните насички в които се работи и по-значимите научо-приложни приноси в тях са:

1. Синтез и свойства на съполимери. Направен е обобщен модел на съполимеризация, модел на Георгиев-Зубов за алтернираща съполимеризация и блокова съполимеризация с хипервалетни йодни инифертери.

2. Взаимодействие на полиелектролити с лекарствени вещества, багрила, метални йони и биополимери. Изследванията в това направление са позволили разработването на оригинални методики за макро-, микро-, а сега и за нанокапсулиране на посочените субстанции.

3. Дефиниране на нов вид амфифилност, характер на полицвитерйоните (ПЦ). Разработен е оригинален модел за тълкуване на тълкуване на уникалните био- и хемосъвместимост на ПЦ. С няколко институции се работи за приложението на ПЦ за разработване на нови матрици за лекарствени таблетки, за облагородяване на хирургическите херниални мрежи и др. Доказани са протекторните и хелперните свойства на ПЦ за някой ензими.

4. Синтезиране и приложение на фотозимите. Техните свойства позволяват прилагането им за пречистване на замърсени води, облагородяването на текстилни материали, в динамичната фототерапия и биоминерализация, което е съдържанието на подписан с Европейската комисия проект.

Резултатите от научноизследователската работа по това направление са публикувани в над 200 статии, а проектните разработки с промишлените и стопански организации, които са около 50 на брой са отразени в 17 изробетения и 3 патента.