Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по химия и фармация - архив конкурси / Конкурс за доцент в професионално направление 4.2. Химически науки, Органична химия (Органична и органометална химия), обявен в ДВ, бр. 44/29.05.2018 г.