Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по химия и фармация - архив конкурси / Конкурс за доцент по професионално направление 7.3. Фармация (Фармакогнозия), обявен в ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г.