Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Прием / ПРИЕМ - МАГИСТРИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР - учебна 2022/2023 година

   

КАНДИДАТМАГИСТЪРСКА КАМПАНИЯ 2022/2023 – ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА:

Козметика и битова химия “ с продължителност на обучението 4 семестъра – редовна и задочна форма на обучение

Кандидатстване за места само обучение срещу заплащане

  • Документите се подават само по електронен път: https://chem.kmk.uni-sofia.bg/user/login
  • Срок за подаване на документите: 09 – 27 януари 2023 г.

Необходими документи: (всички документи да са сканирани и в pdf формат)

  1. Молба по образец;
  2. Копие от дипломата за завършено висше образование за притежаващи диплома, или
  • Заверено приложение към дипломата или уверение за завършили ОКС "бакалавър"/"магистър" в СУ през учебната 2021/2022 г.; или
  • Акадeмична справка за завършили ОКС "бакалавър"/"магистър" в друг ВУЗ през учебната 2021/2022 г.
  • Документ за платена такса за участие в кампанията - такса 30 лева

 

Таксата се заплаща единствено с банков превод по сметката на ФХФ

на СУ Св. Кл. Охридски:

БНБ - централно управление

IBAN: BG19 BNBG 9661 3100 1747 01

BIC: BNBGBGSD

основание за плащане: КМК-ФХФ

ВАЖНО: Записване: 08.02.2023 – 15.02.2023 г. Необходимите документи за записване ще бъдат обявени на сайта на Факултета по химия и фармация след извършване на класирането. Кандидатите ще представят оригиналите на документите (диплома за завършено образование, заверено приложение към дипломата за завършили ОКС "бакалавър", академична справка, бордеро за платена такса) при записването.

 

Допълнителна информация:

Инспектор магистърски програми: Радка Поптолева

ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. Джеймс Баучър 1

София 1164, тел.: 02 8161 358, dkrp@chem.uni-sofia.bg

доц. д-р Кръстанка Маринова – ръководител на магистърската програма

ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. Джеймс Баучър 1

Тел: 02 8161 612; e-mail: km@lcpe.uni-sofia.bg