Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Факултет по химия и фармация / Специалност Химия и информатика / Учител по химия

   

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна/задочна

Минимален брой ECTS кредити: 90

Ръководител: доц. д-р Александрия Генджова

Факултет по химия и фармация, каб. 807, бул. Дж. Баучър 1, София 1164

тел.: 02 8161 366 е-mail: agendjova@chem.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика - редовна/задочна форма на обучение

Учебен план (редовно обучение)

Учебен план (задочно обучение)

 

Насоченост: Магистърската програма е насочена към завършилите образователните степени бакалавър/ магистър по химия и други сродни специалности.

Цел: Програмата цели подготовка на учители за средното образование с най-висока квалификация (магистър-учител), чрез която може да се създава и поддържа въведеното в развитите европейски държави общество на познанието и обучението.

Магистърската програма дава: равни възможности за всички бъдещи студенти; акцент върху индивидуалните качества на всеки студент; включване на студентите в изследователския процес в областта на образованието; възпитание на култура, която разпознава, цени и разпространява положителния опит; осигуряване на качество и добри практики в преподаването и обучението; учителска правоспособност (ДВ бр. 89/2016г).

Специалистите с образователно-квалификационната степен „магистър – учител по химия“ след дипломирането си: ще разбират съдържанието на науката, ще познават методите за научните изследвания, ще познават историята и същността на химията като природна наука, ще могат да изграждат навици за учене у учениците, което ще позволи различните аспекти на природните науки да се изпълнят със съдържание; ще могат да планират самостоятелно уроците си в училище съобразно интересите на учениците и най-добрите практики от миналото и новите образователни тенденции; ще владеят стратегии за минимизиране на трудностите, които изпитват учениците при усвояването на основните научни понятия и представи; ще могат да избират според конкретните обстоятелства различни образователни стратегии с оглед най-ефективното им използване в учебния процес; ще познават всички методи на педагогическото оценяване като средство за повишаване ефективността на обучението и оценка на ученическия и учителския труд; ще владеят различните методи за общуване и поощряване на справедливостта, интересите, сътрудничеството и взаимопомощта в клас; ще знаят как да се подпомага процесът на обучение чрез по-близки контакти с учениците и техните семейства, с колеги и с всички други, които имат някакво отношение към този процес.

Професионална реализация: Специалистите, подготвени в магистратурата, отговарят на нуждите на българското училище и реформите в образователната система. Те могат да се реализират като учители по “Химия и опазване на околната среда” за целия курс на обучение (VІІ – ХІІ клас). Познаването на учебното законодателство и по-широката педагогическа култура на завършилите програмата ги прави подходящи кандидати да административни длъжности в образователната система като директори на училища, експерти по природни науки и др. Те могат да участват в разработване и оценяване на учебни програми, учебници, учебни помагала, обучителни курсове, образователни сайтове и др. Програмата дава основа за продължаване на обучението чрез докторантура по методика на обучението по химия.