Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Докторантури / Придобиване на образователната и научна степен “доктор” / Архив / Савина Олегова Кирилова, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Савина Олегова Кирилова на тема: “Проблеми на научната информация и комуникация в науката и образованието – възможности за преодоляването им” по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по (Методика на обучението по химия ). Докторант на самостоятелна подготовка.

Научен ръководител: доц. д-р Елена Христова Бояджиева

Председател на научното жури: проф. д-р Милен Георгиев Богданов

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107