Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Докторантури / Придобиване на образователната и научна степен “доктор” / Архив / Гергана Станиславова Георгиева, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Гергана Станиславова Георгиева на тема:Синергизъм при растежа на гигантски мицели в трикомпонентни разтвори на повърхностно-активни веществапо професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия - макрокинетика). Редовен докторант.

Научни ръководители: акад. проф. дфзн Петър Атанасов Кралчевски; чл.-кор. проф. дмн Красимир Димитров Данов

Председател на научното жури: проф. д-р Славка Стоянова Чолакова

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107