Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2019 / Проведена официална церемония „Първа копка” за ефективен старт на СМР на лабораторен комплекс във Факултет по химия и фармация на СУ

   
Logos

 

На 04.06.2019 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“, бул. Джеймс Баучър 1, се състоя официална церемония „Първа копка“ на лабораторен комплекс „Разработване, охарактеризиране и качествен контрол на продукти на растителна основа“. След завършване на ремонта, лабораторният комплекс ще бъде оборудван с нови апарати, сред които и оборудване за рентгеново разсейване при малки и големи ъгли, което ще бъде уникално за научните институции в България.

Ремонтът на лабораторния комплекс ще се реализира със средства по проект за Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, договор BG05M2OP001-1.002-0012. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Общата стойност на проекта е: 23 791 055.20 лв., от които 20 222 396.92 лв. европейско финансиране и 3 568 658.28 лв. национално финансиране.

Бенефициенти на проекта са: Институт по органична химия с Център по фитохимия при БАН (водеща организация), Агробиоинститут при ССА, Факултет по химия и фармация и Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт по полимери при БАН.

Изпълнител на ремонта е: „Георесурс” ЕООД, гр. Симитли.

1
2
3
4
5
6