Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Магистърски програми / Богословски факултет / Религия и образование / Квалификационна характеристика

   

Насоченост, образователни цели


Магистърската програма “Религия и образование” се организира и провежда по инициатива на Катедрата “Практическо богословие” към Богословския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Предложената програма разглежда теоретическите, практическите и прагматичните аспекти на религиозното образование и възпитание в общообразователните училища и се предлагат критерии за анализ на целите, методите и нагледните средства на религиозното обучение. Към целите на програмата спада също и опитът да се направят теоретичните изследвания плодотворни по отношение на възможното им практическо приложение.

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Обучението в специалността започва зимния семестър. Продължителността на обучението е два семестъра в задочна форма на обучение с общ хорариум 270 ч. (180 ч. задължителни и 90 ч. Избираеми дисциплини) аудиторна заетост. Обучението завършва с магистърска теза или писмен държавен изпит, което дава на студентите 15 кредита

Професионални компетенции

Завършилите магистърската програма “Религия и образование” получават богословска научно-теоретическа подготовка и задълбочена специализирана дидактическо-методическа подготовка, която им позволява да:
- Подготвят и провеждат успешно учебния процес по предмета „Религия” в общообразователните училища.
- Подготвят и провеждат успешно обучението по вероучение в прицърковните училища и центрове.
- Да анализират точно и вярно теоретическите тенденции и насоки на учебно-възпитателната работа с ученици и възрастни

Групи от компетентности за преподаване на предмета „Религия”:

- Преподаване - Компетентностите са свързани с професионалната подготовка на „учителя по религия“ в областта на дидактиката и методиката на обучението.
- Взаимоотношения с учениците - Компетентностите са свързани с професионалнопедагогическата и професионално психологическата подготовка на „учителя по религия“ по учебни дисциплини, в които се овладяват знания, развиват се умения и отношения, насочени към ефективно взаимодействие с учениците.
- Лидерство - Компетентностите са свързани с професионалната подготовка на „учителя по религия“ по учебни дисциплини, в които се усвояват знания, развиват се умения и отношения за ролята на учителя като лидер в класната стая в активно сътрудничество с учениците.
- Работа с родителите и семейната общност - Компетентностите са свързани с подготовката на „учителя по религия“ в областта на учебни дисциплини, насочени към усвояване на знания, развитие на умения и отношения за ефективно взаимодействие с родителите и други представители на семейната общност.
- Възпитателна работа - Компетентностите са свързани с професионалнопедагогическата подготовка на „учителя по религия“ в областта на теорията и методиката на възпитанието.

Професионална реализация

- Учители във всички общообразователни училища, в които се преподава предмета „Религия“.
- Учители по вероучение към енорийските образователни центрове.
- Специалисти по вероучение и катехизация към епархийските образователни центрове.
- Учители в средните духовни училища на Българската православна църква – БП.
- Преподаватели във висшите богословски школи.
- Свещенослужители към Българската православна църква – БП.
- Получават право да продължат обучението си в ОНС „Доктор“.
- Участват в различни форми на продължаващо обучение през целия живот.
- Експерти в неправителствени организации и сдружения, работещи по проблеми свързани с религиозната педагогика и катехизаия, религията, културата, църковно-социалните дейности.
- Служители в системата на Българската православна църква – БП (Св. Синод, митрополии, семинарии, манастири, енории, прицърковни организации).