Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Магистърски програми / Богословски факултет / Литургия и музика / Квалификационна характеристика

   
  • 1. Насоченост, образователни цели

Програмата има за цел да подготвя специалисти и неспециалисти. Специалността предлага образование и квалификация, съобразена с националните приоритети за модерно и стабилно европейско образование с изградени професионални принципи и обществен авторитет. Основната цел на Програмата е да подготви специалисти с насоченост в областта на Практическото богословие. Предложените дисциплини ще допринесат за развитието на професионалната църковно-богослужебна и обществена дейност на студентите. В процеса на обучение програмата предлага задълбочено и систематизирано изучаване на теоретични и практически дисциплини свързани с източноцърковната певческа литургическа традиция. Студентите ще се запознаят с историята, развитието и употребата на източноцърковната музика, видовете нотации, певчески и химнографски школи, музикоучители, литургически книги, музикални трактати и църковно-песенни сборници, Литургия и музика. Практически ще се дадат познания за съвременната църковно-богослужебна практика, като се обърне особено внимание на източната и западната богослужебна и песенна традиция. Ще се изградят основни умения за църковното пеене и хорово майсторство. Програмата има интердицсиплинарен характер.

  • 2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Курсът на обучение за специалисти и неспециалисти започва с общи дисциплини, които запознават студентите с основните богословски направления, като им дават знания и умения в конкретната богослужебна, певческа, ораторска и педагогическа практика. Квалификационната подготовка на обучаващите се в специалност Теология (Магистърска програма – Литургия и музика) се осъществява в рамките на общотеоретичната, специализиращата и практическа подготовка, чрез задължителни и избираеми дисциплини. Обучението завършва с дипломна работа по специалността. Обучаващите се придобива професионална квалификация „Магистър по теология – Литургия и музика“.

  • 3. Професионални компетенции

Завършилите специалност Теология са в състояние:
– да организират и ръководят успешно практическия и теоретичен процес в областта на източноцърковната певческа литургическа традиция;
– да изграждат аналитично мислене и изследване по въпросите на историята, развитието и употребата на източноцърковната музика;
– да формират трайни научни и изследователски приноси в процеса на преподаване и практикуване в областта на видовете нотации (източни и западни), певчески и химнографски школи, музикоучители, литургически книги, музикални трактати и църковно-песенни сборници;
– да извършват служение в полза на Църквата и обществото, пречупено през призмата на православното учение;
– да практикуват правилно Литургията, чрез практически умения в съответствие със съвременната църковно-богослужебна практика и традицията на Църквата;
– да владеят научния инструментариум и методологията на богословските дисциплини.

  • 4. Професионална реализация

Възможността за обучение в магистърска програма Литургия и музика дава широки възможности по отношение на професионалната реализация в сферата на общообразователните, научноизследователски, преподавателски и църковно-практически направления в България и чужбина. Завършилите магистри в тази специалност могат да упражняват дейност като:
– свещенослужители по ведомството на БПЦ-БП;
– администратори по църковното ведомство (Св. Синод, митрополии, манастири, архиерейски наместничества, прицърковни учреждения от социален тип);
– служители в социалните ведомства на държавата, Църквата и неправителствени организации;
– научни работници в ведомствата на Висшите учебни заведения, Българска Академия на Науките, Изследователските институти, богословските факултети и др.;
– църковни певци и хорови майстори по църковна музика;
– изследователи в областта на практическото богословие, медиавистиката, литургиката и църковната музика;
– консултанти, представители и експерти в местни и международни правителствени и неправителствени организации и институции;
– докторанти;
– участващи в различни форми на продължаващо обучение през целия живот според законодателството и програмите на Европейската общност.