Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Магистърски програми / Богословски факултет / Извори и традиция на богословието / Квалификационна характеристика

   

 

  • 1. Насоченост, образователни цели

Магистърска програма „Извори и традиция на богословието” се организира и провежда по инициатива на Катедра „Библеистика“ към Богословския факултет (БФ) на СУ „Св. Климент Охридски”, съвместно с Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев"
Целта на програмата е да предостави на магистрантите възможност да се докоснат до автентични изворови текстове на богословието, като се проследява традицията в рецепцията на тези извори. Участниците в програмата могат да изберат такива курсове, които им позволяват да придобият знания в следните направления – Библеистика, патристика, българско средновековно книжовно наследство.

 

  • 2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Магистърската програма „Извори и традиция на богословието“ се предлага в два варианта – за неспециалисти в четири семестъра и за специалисти в два семестъра в редовна и задочна форма на обучение. Първите два семестъра са въведителни и са предназначени за студентите неспециалисти, а профилиращият модул, който обхваща трети и четвърти семестър е предназначен за специалисти богослови и неспециалисти. Приемът на студенти-неспециалисти в програмата е отворен за всички кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по хуманитарни, природо-математически или технически специалности, с успех от дипломата за завършена степен на висше образование не по-нисък от „добър“. Класирането става по низходящ ред на състезателния бал, който се формира от средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити) и проведено събеседване.
В Магистърската програма са заложени 15 задължителни дисциплини, които приключват със семестриален изпит, и минимум 6 от 21 избираеми дисциплини, които завършват с текуща оценка. Програмата завършва задължително със защита на магистърска теза, която носи 15 кредита.

 

  • 3. Професионални компетенции

Завършилите магистърска програма „Извори и традиция на богословието" придобиват задълбочена теоретическа и практическа подготовка за самостоятелна и критична работа с изворов материал в областта на Библеистиката и патристиката; изграждат умения за работа в книгохранилища архиви, включително и със средновековни ръкописи.

 

  • 4. Професионална реализация

Завършилите магистърската програма могат да намерят професионална реализация в следните по-важни направления:
- във фондации и неправителствени организации;
- в църковната администрация;
- в духовно-просветната дейност на Църквата;
- в сферата на проучването и опазването на културното наследство, като уредници и експерти в музейната дейност;
- в заемане на длъжности, за които се изисква висше образование и/или магистърска степен по теология в органите на държавната власт и структурите на обществено-политическите организации;
- в частни и държавни фирми, както и в неправителствения сектор;
- журналистическа работа в средствата за масова информация;
- редакторска и издателска дейност;
- могат да участват в изследователската работа по теология във всички научни звена в България и чужбина;
- имат възможност за продължаване на своята научно-образователна квалификация в различните форми на докторантура;
- научно-преподавателска работа във висшите училища и институтите на БАН;
- участие в различни проекти в чужбина.