Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Магистърски програми / Богословски факултет / Църква и медии

   

Ръководител: проф. дбн Клара Тонева
тел. 989 01 15, вътр.13

 

 

 

  • Магистърска програма: Църква и медии
    (специалисти – обучение срещу заплащане)

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: задочна

 

Приемът на студенти в програмата е отворен за всички кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по теология, като за обучение срещу заплащане кандидатите трябва да имат успех от дипломата за завършена степен на висше образование по теология не по-нисък от добър. С всички кандидати се провежда устен изпит по определен конспект. Класирането става по низходящ ред на състезателния бал, който се формира като сума от оценката от устния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити).

 

  • Магистърска програма: Църква и медии
    (неспециалисти – обучение срещу заплащане)

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: задочна

 

Приемът на студенти в програмата е отворен за всички кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ с успех от дипломата за завършена степен на висше образование не по-нисък от добър. Класирането става по низходящ ред на състезателния бал, който се формира като средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити) и оценката от събеседването.

ВИДЕО