Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Стойчо (о. Стефан) Иванов Стайков, Богословски факултет

Заседателна зала на Богословски факултет

Защита на докторска дисертация на Стойчо (о. Стефан) Иванов Стайков на тема: „Епископите на Рим – служение на предела между две епохи ІІІ – ІV век“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: проф. д-р Александър Омарчевски

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: