Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Николинка Василева Климукова, Богословски факултет

Аудитория № 8 на Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на Николинка Василева Климукова, докторант на тема: „Новата митрополия (църквата „Св. Стефан”) в Несебър. Иконографска програма и литургични особености на стенописите от ХVI век“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: доц. д-р презв. Иван Стоянов Иванов

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: