Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Николина Александрова Александрова, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

Защита на докторска дисертация на Николина Александрова Александрова, редовен докторант на тема: „Късносредновековната проповед: красноречие в думи и образи(Рилският дамаскин, РМ 4/10 от библиотеката на Рилския манастир, втората половина на XVII век)” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: проф. дбн Емил Трайчев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: