Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Калин Евдокимов Кирилов, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

Защита на докторска дисертация на Калин Евдокимов Кирилов, редовен докторант на тема: „Вокални принципи при изпълнение и интерпретация на църковни песнопения” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: доц. д-р дякон Иван Иванов

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: