Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Георги Красимиров Чочев, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на Георги Красимиров Чочев, редовен докторант на тема: „Пресвета Богородица в домостроителството на спасението” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: доц. д-р Димо Пенков

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: