Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Борянка Нанова Вутева, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

Защита на докторска дисертация на Борянка Нанова Вутева, редовен докторант на тема: “Сърцето като център на цялостния живот на човека” (богословско психологическо изследване) за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: доц. д-р Клара Тонева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: