Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Богословски факултет / Теология (Богословие) / Обучение / Анотации на курсовете / СТАРОБЪЛГАРСКА КНИЖНИНА (І ч.)

   

Старобългарската литература възниква и се разпространява в непосредствена връзка с християнизацията на славянските народи. Първите старобългарски книжовни дейци са носители на многовековната култура на Византия. Наред с владеенето на религиозно-философските идеи на християнската вяра, те притежават солидни запаси от средновековни енциклопедични знания за света и за човека, познават добре художествените ценности и постижения на епохата. Със своята многостранна книжовна и просветна дейност старобългарските творци не само изграждат основите на славянското богослужение, но доразвиват и обогатяват християнските литературни традиции. Между създадените творби има такива, които са върхово постижение не само на старобългарската, но и на цялата средновековна християнска култура.

В обучението на студентите-богослови дисциплината Старобългарска книжнина заема важно място. Целта на курса е да бъдат получени необходимите познания за най-важните литературни процеси през славянското Средновековие. Специално внимание е отделено на въпросите, свързани с появата на славянското писмо, делото на светите братя Кирил и Методий и религиозно-просветителската мисия на Кирило-Методиевите ученици в България през Симеоновия Златен век. Стремежът е студентите да бъдат своевременно информирани за най-новите открития, изследвания и научни постижения на Кирило-Методиевистиката и Старобългаристиката. Дисциплината Старобългарска книжнина ще разшири и допълни познанията на студентите по някои от останалите богословски дисциплини като Библеистика, Литургика, Омилетика, История на БПЦ, Нравствено богословие, Апологетика и др. Придобитите умения за четене и анализ на средновековни славянски текстове могат да служат като основа за бъдещи научни занимания.