Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Богословски факултет / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 2.4. Религия и теология (Въведение в история на Църквата с История на Българската православна църква), обявен в ДВ, бр. 100 от 16.12.2022 г.

   

Кандидат: доц. д-р Павел Николов Павлов

 

Председател на научното жури: проф. д-р Александър Омарчевски

 

Материали: Резюмета на публикации

 

Рецензенти:

 

Становища:

 

Заключителното заседание ще се проведе на 18 април 2023 г. от 13:00 часа в сградата на Богословския факултет – СУ, площад „Света Неделя“ 19, Заседателна зала.