Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Богословски факултет / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.4. Религия и теология (Църковна археология), обявен в ДВ, бр. 100 от 16.12.2022 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Венцислав Георгиев Каравълчев

 

Председател на научното жури: проф. д-р Александър Омарчевски

Материали:
Резюмета на публикации

 

Рецензенти:

Становища:

 

Заключителното заседание ще се проведе на 19 април 2023 г. от 13:00 часа в сградата на Богословския факултет – СУ, площад „Света Неделя“ 19, Заседателна зала.