Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Молекулярна биология / Генетика и геномика (задочно обучение)

   

Ръководител: гл. ас.д-р Димитрина Георгиева
тел.: (02) 8167 257
е-mаil: d.georgieva@biofac.uni-sofia.bg
Секретар: гл. ас. д-р Мартина Трайковска
е-mаil: m_traykovska@biofac.uni-sofia.bg

Срок на обучение: 3 семестъра (за бакалаври от професионални направления: Биологически науки, Технически науки (Биотехнологии), Педагогика на обучението по: биология и химия ,география и биология и биология и английски език, Здравеопазване и спорт, Аграрни науки и Ветеринарна медицина и други)

Форма на обучение: задочно (обучение срещу заплащане)
Прием: зимен семестър

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина:

  • Генетика или Молекулярна генетика – за завършили специалности Молекулярна биология и Биология;
  • Генетика или Въведение в генното инженерство – за завършили специалност Биотехнологии;
  • Генетика – за завършили други специалности и ВУЗ.

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър или ОКС Магистър след средно образование – Добър.

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от:
а) среден успех от семестриалните изпити;
б) успех от държавните изпити;
в) оценката по балообразуващата дисциплина.

Основният акцент в обучението е поставен върху изучаването на молекулните основи и механизми на наследствеността и изменчивостта чрез съвременните методи на класическата и молекулярната генетика. Завършилите могат да намерят своята професионална реализация в различните институти на БАН, на други научни звена и университети, които се занимават с фундаментални и приложни изследвания в областта на генетиката, молекулярната биология, медицината, селското стопанство и др.

Магистърската програма «Генетика и геномика» се осъществява чрез разнообразни методи на преподаване: лекции, упражнения, компютърни упражнения и семинари или дикусии върху статии, извеждани от преподавателите в катедра Генетика на Софийския Университет. Тя се състои от два етапа на обучение, всеки от които дава 30 кредита. Следва трети семестър, посветен на кратък научен проект, който трябва да се изработва в лаборатория. Проектът се ръководи индивидуално за всеки судент и може да бъде провеждан не само в катедрата по генетика, но и в други научни институции. Този трети семестър завършва с написване и защита на дипломна работа и също дава 30 кредита.

По време на обучението си студентите слушат задължителни основни курсове, чиято цел е да предоставят на студентите пълно разбиране на основните идеи в генетиката, геномиката и биоинформатиката, както и основни експериментални умения в тези научни области.

През първия и втория семестър студвнтите избират по един от няколко налични избираеми курса, които разширяват техните знания в сходни области на генетиката.

Магистърската програма” Генетика и геномика” ще осигури на студентите важна теоретична основа за разбирането и прилагането на генетични, молекулярно-биологични и геномни подходи в решаването на основни научни проблеми в различни области: генетика, геномика, молекулярна биология, медицина, биотехнология и селско стопанство.

Тя е предназначена , за да осигури на студентите знания, необходими във връзка с увеличаващите се изисквания на академичните институти, на индустрията, на клиничната практика към учените, които са специалисти в областта на генетиката, геномиката и анализа на геномните данни.