Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Екология и опазване на околната среда / Опазване на околната среда (за неспециалисти) летен прием

   

Ръководител: доц. д-р Анелия Кенарова
е-mail: kenarova@biofac.uni-sofia.bg
тел.: 02 8167 361
Секретар: гл. ас. д-р Силвена Ботева
е-mail: sbboteva@biofac.uni-sofia.bg

Срок на обучение: 3 семестъра (за бакалаври от специалности, различни от професионално направление „Биологически науки“: от други природни факултети – химия, физика, математиката, геология и география, както и завършили аграрни науки, технически науки, икономически науки, хранително-вкусова промишленост, ветеринарна медицина, здравеопазване и спорт и др.

Форма на обучение: редовна, обучение срещу заплащане
Прием: летен семестър (документи за кандидатстване се приемат през м. януари, начало на обучението от летен семестър)

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър – Добър.

 

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина: Екология и ООС или друга сродна дисциплина.

 

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от:
а) среден успех от семестриалните изпити;
б) успех от държавните изпити;
в) оценката по балообразуващата дисциплина.

 

Основните акценти в магистърската програма по опазване на околната среда са в областта на опазване и възпроизводство на биологичното разнообразие, замърсяване на основните среди на обитание и влиянието му върху компонентите на съобществата, опазване на въздуха, водите и почвите от замърсяване, поддържане и управление на защитените територии, оценка на въздействието върху околната среда и др.

 

Обучението е организирано така, че лекционните и семинарни занятия, както и представянето на проектите може да се провежда присъствено и/или в електронна среда.

 

Завършилите специалисти могат да се реализират в научни институти на БАН и ССА, висши учебни заведения, системата на МОСВ и нейните подразделения, общини, пречиствателни станции, държавни, общински и частни фирми, НПО и др.