Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Екология и опазване на околната среда / Екология

   

Ръководител: проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова
тел.: (02) 8167 216
е-mail: dansim@biofac.uni-sofia.bg

Форма на обучение: редовно (държавна субсидия и платено обучение)
Срок на обучение: 2 семестъра
Прием: зимен семестър

Завършилите специалността са подготвени за:

Специалисти в различни научни и научно-приложни звена като висши училища, БАН, МА, ССА, МОС и неговите поделения, общини, кметства, и други ведомства, имащи отношение към решаване проблемите на екологията и опазване на околната среда; продължаване на обучението в докторска степен по екология.

Извършването на специфични дейности, свързани с възстановяването на популации и предотвратяване изчезването на защитени видове, биомониторинга и управление на биологичните ресурси, контрол на вредителите, интродукция и аклиматизация на стопански ценни растителни и животински видове, мениджмънт на биологичните макросистеми и др.

Общи изисквания към подготовката на студентите:
Общи изисквания

Кандидатите за обучение по магистърска програма ”Екология” трябва да притежават образователно-квалификационната степен „Бакалавър” по специалности от професионално направление Биологични науки или други направления с изучаване на Екология и ООС като Биотехнология, Методика на обучението по биология, Биология и химия, География и биология, Молекулярна биология и др. Това предполага че те ще притежават:

- знания за взаимовръзката между организмите и средата
- умения за използване на различни полеви и лабораторни методи, които се прилагат в екологичните изследвания,

Специални изисквания

- анализиране и интерпретиране екологични данни
- формулиране на цели и задачи за екологичните изследвания
- изработване /или участие/ в проекти в областта на екологията.
- показване на практически умения в екологичните дейности и умения в изработването на програми свързани с управлението на околната среда.

Професионални знания и умения, характерни за специалността

Квалификацията на завършилите магистратурата им позволява:
- Да анализират структурата и функционирането на популациите, биоценозите и екосистемите и механизмите, които лежат в основата на тяхното поддържане.
- Да прилагат знанията при решаване на различни екологични проблеми.
- Да актуализират съществуващите и въвеждат нови методи и подходи в научните изследвания в областта на екологията.
- Да показват инициативност при вземането на решения и умения за ръководство и работа в екип.