Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Агробиотехнологии / Молекулярна агробиотехнология

   

Ръководител: доц. д-р Любен Загорчев
Секретар: доц. д-р Деница Теофанова
тел.: 02 8167 337
е-mаil: lzagorchev@biofac.uni-sofia.bg

Форма на обучение: редовно (държавна субсидия и платено обучение)
Срок на обучение: 3 семестъра
Прием: зимен семестър

Информационна брошура

Насоченост, образователни цели

Магистърската програма “Молекулярна Aгробиотехнология” предлага на своите студенти задълбочена подготовка и обширни познания с акцент върху приложението на съвременните знания и умения, придобити от разнообразните биологични дисциплини в областта на агробиологията. Тази програма служи като мост между съвременната молекулярна биология и съвременното земеделие. Дипломираните магистри придобиват знания и практически умения за прилагане на класическите и нови технологии в молекулярната биология, генетика, биотехнология и биохимия за реализация както на научно-изследователски проекти, така и на практически разработки за нуждите на модерното земеделие.

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Учебният процес е фокусиран върху изучаване на последните достижения в биологичните науки. Особено внимание е отделено на представянето на съвременните методи в областта на геномиката, протеомиката, метаболомиката, молекулните маркери и растителната биотехнология.

 

Обучението в магистърската програма „Молекулярна Aгробиотехнология ” изисква кандидатите да имат основни знания и умения придобити в общите курсове по физиология на растенията, биохимия, молекулярна биология, потвърдени от образователно-квалификационна степен “бакалавър” в професионално направление 4.3 Биологически науки, 5.11 Биотехнологии, 6.1 Растениевъдство, 5.12 Хранителни технологии и 4.2 Химически науки.

Професионални компетенции

Дипломираните магистри получават знания и умения за работа в областта на геномиката, протеомиката, метаболомиката, молекулните маркери и растителната биотехнология. Магистрите придобиват професионални компетенции за: прилагане на рекомбинантните ДНК технологии в геномния анализ; използване на биохимични и физико-химични методи при протеомния и метаболомния анализ; използването на растенията за синтез на биологично-активни вещества и др.

Професионална реализация

Студентите, получили образователно-квалификационна степен Магистър по Агробиотехнологии, могат да продължат обучението си в научно-образователна степен “доктор” по специалностите на Биологическия факултет или да се реализират професионално като преподаватели, експерти или специалисти в различни научно-изследователски институти, висши учебни заведения, звена на държавната администрация, както и в производствената сфера (фирми и организации, които имат отношение към експлоатацията на растителни ресурси, растителните биотехнологии, фармацията, екофизиологията и др.).