Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Биологически факултет / Екология и опaзване на околната среда

   

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Форма на обучение: редовно/задочно
Продължителност на обучението (брой семестри): 8 (осем)/10 (десет)

1. Насоченост, образователни цели
Завършилите специалността „Екология и опазване на околната среда” получават квалификация Бакалавър по екология и опазване на околната среда и могат да продължат образованието си в по-горните степени на обучение.

 

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)
Завършилите бакалаври получават задълбочени теоретични и практически познания освен по фундаменталните биологични дисциплини, така също и по редица физико-математически, икономически и географски дисциплини. Това дава добра основа за тяхната успешна реализация в областта на екологията и опазването на околната среда.

3. Професионални компетенции
Те са подготвени да извършват дейности, свързани с различните теоретични и приложни аспекти на екологията като възстановяване на екосистемното равновесие, биоценозите и популациите, опазване на защитени видове растения и животни, биомониторинг и управление на природните ресурси, контрол на вредителите, управлението на водите и отпадъците, интродукция и аклиматизация на стопански ценни растителни и животински видове, мениджмънт на биологичните макросистеми и др. Завършилите специалисти познават добре българското и европейско законодателство в областта на екологията и опазването на околната среда и могат да взимат адекватни на конкретната ситуация и екологично законодателство решения.

4. Професионална реализация
Завършилите специалност „Екология и опазване на околната среда” могат да работят като специалисти с висше образование в различни научни и научно-приложни звена като висши училища, БАН, МА, ССА, МОСВ и неговите поделения, общини, кметства, държавни, общински и частни фирми и други ведомства, имащи отношение към решаване на проблемите на екологията и опазване на околната среда.