Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Биологически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по професионално направление 4.3. Биологически науки (Ботаника - систематика на висши растения), обявен в бр. 59 от 26.07.2019 г.