Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Биологически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност"професор"по ПН 4.3.Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите-екология на микроорганизмите),обявен в ДВ бр.87/19.10.2021г.