Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Биологически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по професионално направление 4.3. Биологически науки (Биохимия), обявен в ДВ брой 24 от 16.03.2018