Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Биологически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по професионално направление 1.3.Педагогика на обучението по...(Методика на обучението по биология–съдържание на биологичното образование и рефлексивни технологии), обявен в ДВ бр. 44/29.05.2018 г.