Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Предстоящи защити / Мая Атанасоска, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

 

Защита на дисертационен труд на Мая Атанасоска, на тема „Генетично профилиране на редки неврологични заболявания чрез цялостно екзомно и геномно секвениране“, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Генетика-Генетика на човека), задочен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители: акад. дбн Драга Тончева; доц. д-р Светослав Димов
Председател на научното жури: доц. дбн Любен Загорчев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано: 17.06.2024 год.