Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Веселка Йорданова Георгиева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Веселка Йорданова Георгиева, на тема „Изследване характеристиките и биосинтетичния потенциал на щамове от род Bacillus и влиянието им върху развитието на растителни видове с индустриално значение”, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 5.11. Биотехнологии (Технология на биологичноактивните вещества), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Валентин Савов
Председател на научното жури: доц. д-р Траяна Недева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища:

Публикувано на 28.09.2022 г.