Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Веселин Валериев Дойчинов, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

 

Защита на дисертационен труд на Веселин Валериев Дойчинов, на тема „Метагеномен и молекулярно-генетичен анализ на микробни съобщества около Българската полярна база на о-в Ливингстън“, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Генетика-Генно инженерство), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Светослав Димов
Председател на научното жури: проф. д-р Петя Христова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: