Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Венелин Венциславов Цветков, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

 

 

Защита на дисертационен труд на Венелин Венциславов Цветков, на тема „Изследване въздействието на физични и биологични фактори върху реализацията на херпесни вируси”, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Вирусология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Стоян Шишков
Председател на научното жури: проф. д-р Христо Гагов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Публикувано на 06.10.2022 г.