Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Рамизе Ходжа, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

 

Защита на дисертационен труд на Рамизе Ходжа, на тема „Функционални и технологични характеристики на новоизолирани щамове млечнокисели бактерии от традиционни храни“, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 5.11. Биотехнологии(Технология на биологично-активните вещества), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Диляна Николова
Председател на научното жури: доц. дбн Любен Загорчев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Публикувано: 27.05.2024 год.