Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ралица Крумчева Велева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Ралица Крумчева Велева, на тема “Изследване на екстракти от български растения за приложение в медицината”, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Клетъчна биология), задочен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Таня Топузова-Христова
Председател на научното жури: проф. дбн Росица Конакчиева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища:

 

Публикувано на 06.10.2022 г.