Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Катерина Тонева Зарева-Симеонова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

 

Защита на дисертационен труд на Катерина Тонева Зарева-Симеонова, на тема „Влияние на човека и средата върху поведението на избрани видове бозайници в условия на затворено - приложение в зоопарковото дело и консервацията“, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и ОЕС-Поведенческа екология), задочен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Даниела Николова
Председател на научното жури: проф. д-р Пламен Митов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано: 30.05.2024 год.