Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Георги Димитров Блажев, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

 

Защита на дисертационен труд на Георги Димитров Блажев, на тема „Мулти-омикс подход за анализ на биологичната и клиничната хетерогенност на някои редки малигнени заболявания“, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Генетика-Генетика на рака), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Велизар Шиваров
Председател на научното жури: доц. д-р Светослав Димов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано: 29.05.2024 год.