Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Десислава Иванова Мантовска, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Десислава Иванова Мантовска, на тема „Биотехнологичен подход за ex situ съхранение на застрашени видове от род Stachys и изследване на техния фармакологичен потенциал”, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Физиология на растенията), докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Женя Йорданова
Председател на научното жури: доц. д-р Ганка Чанева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: