Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Боянка Николаева Ангелова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

 

Защита на дисертационен труд на Боянка Николаева Ангелова, на тема „Характеристика на микробиома при комплексно изследване на фини прахови частици (ФПЧ) в атмосферата на урбанизирани градски райони и оценка на риска”, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители: доц. д-р Михаил Илиев; проф. дтн Иван Недков
Председател на научното жури: проф. д-р Петя Христова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Публикувано на 20.09.2022 г.