Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)” / НОВИНИ / Проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)” от Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 e финансиран за втора година

   

От м. януари 2020г. стартира дейността по втори етап от изграждане капацитета на „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)” от Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023. Субсидията от Финансовия координатор - Министерство на Образованието и Науката, е осигурена чрез Споразумение ДО1-275/16.12.2019г. и е на стойност един милион и осемстотин хиляди лева. Бенефициенти по Споразумението са Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ – Координатор на НИКТБ, Институт по биология и имунология на размножаването – БАН и Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН.

 

Асоциирани партнъори към НИКТБ са: Съвместен геномен център ООД, София; Медицински център „РепроБиоМед“ ООД – София; Ин витро Медицински АГ център „Димитров“ ЕООД; Сдружение Българска асоциация по регенеративна медицина (БАРМ); Българска Асоциация по репродуктивна човешка ембриология (БАРЧЕ) Сдружение АКТ-Алианц за Клетъчни Технологии; ИРМ ООД .

Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината е представена от консорциум основаващ се на създадено през 2013 г. публично-частно партнъорство Алианц за Клетъчни Технологии (АКТ), в което си взаимодействат екипи от СУ „Св. Климент Охридски“ и институти на БАН, неправителствени организации и частни клиники в областта на новите клетъчни биотехнологии и репродуктивната медицина. Координатор е Софийски Университет, а седалището е в Биологически факултет, катедра „Цитология, хистология и ембриология“, съ-основател на инфраструктурата.

Основната социално-икономическа мисия на инфраструктурата е изграждане на устойчйви капацитети за ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА НАЦИЯТА, ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩОТО И РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЕ и превенция на застарявнето ЧРЕЗ ИНДИВИДУАЛИЗИРАНИ КЛЕТЪЧНО-БИОЛОГИЧНИ И МЕДИЦИНСКИ ПОДХОДИ.

 

Официална страница на НИКТБ: http://www.alliancecelltechnologies.eu

1-1

Проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината“ от НПКНИ 2017-2023 се финансира от Министерство на Образованието и Науката