Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Проект: Eкология и поведение на китоподобните бозайници-индикатор за състоянието на морската среда и предпоставка за устойчиво развитие, МДР-ИП-01-33/25.03.2019 / Използване на биоакустични техники

   

Използване на биоакустични техники за оценка на нивото на шумозамърсяването в моделни райони и изследване на реакциите на китоподобните към него и на специфичния им отговор към репелентните устройства, използвани от риболовните съоръжения.

 

Китоподобните бозайници са едни от най-трудните за изучаване в естествени условия обекти. Това се дължи на трудно достъпната за човека среда, която обитават и на специфичната им комуникационна система, базирана на ултразвукови сигнали, които не могат да бъдат чути от хората. Поради това визуалните наблюдения са недостатъчни за тяхното проучване. В тази връзка, биоакустичните методи са вече рутинна практика при проучването на морските бозайници. Пасивният акустичен мониторинг е иновативен метод за проучване на китоподобните бозайници, който е базиран на най-съвременните и авангардни технологии. Този метод напоследък навлиза в България, като все още няма научни публикации в тази област. Записите ще бъдат анализирани за акустична активност на трите уникални за Черно море подвида китоподобни бозайници. От друга страна шумовото замърсяване на морската среда е един от основните проблеми оказващи силен негативен ефект. С развитието на морските технологии този проблем става все по-актуален, поради засилващото се негативно въздействие на антропогенния шум върху морските екосистеми. Особенно силно засегнати са чувствителните на шум видове, сред които приоритетно място заемат китоподобните бозайници. Настоящият проект предвижда проучване и оценка на шумовото замърсяване в моделни и приоритетни за китоподобните бозайници местообитания.

 

Чрез тази съвременна биоакустична технология ще бъдат постигнати следните резултати:

 

Проучване на специфичната акустична и при възможност поведенческа реакция, предизвикана от сигналите на репелентните устройства (пингъри).

 

Създаване на библиотека от звуковите сигнали на Черноморските китоподобни бозайници, която ще е уникална за местните подвидове и техните диалекти.

 

Оценка на шумовото замърсяване в целевите райони на настоящото проучване и важните места за консервационно значимите видове китоподобни бозайници, установени при предхождащите изследвания от други проекти. Особено внимание ще бъде обърнато на черноморските афала и муткур, които са от приоритетно значение за морската НАТУРА 2000 в българската акватория.

 

Установяване на спектралните характеристики на репелентните сигнали на пингъритеи тяхната амплитуда. По този начин ще се оцени ефективността на всяко репелентно устройство и евентуалното му негативно въздействие върху китоподобните. Тестовете ще бъдат извършени при различни метеорологични условия.