Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Екология и опазване на околната среда / Преподаватели / проф. д-р Росен Цонев

   

каб. 250
тел: 02 8167 229
e-mail: tzonev@biofac.uni-sofia.bg

Образование:

Постдокторска специализация (3 месеца) в катедрата по Ботаника на Университета „Масарик” в гр. Бърно, Чешка република.

1999 – 2002, докторант в СУ “Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, Катедра Ботаника.

Висше: Магистър по „Екология” и семестриално завършил специализация “Ботаника” от специалност “Биология”

1993 – 1998 студент в СУ “Св. Климент Охридски”. “Биологически факултет, Катедра по Екология и ООС

1988 – 1991 Средно образование, завършено в ЕСПУ „Пейо Яворов”, гр. Плевен

Квалификация:

Доктор по специалност 01.06.03 – Ботаника

Магистър по Екология и семестриално завършил Ботаника

Дипломна работа:

“Екологичен анализ на флората и растителността на Плевенските височини и прилежащата долина на р. Вит”, защитена на 24.09.1998 г.

Дисертация :

“Флора и растителност в Средна Дунавска равнина между долините на реките Вит и Студена”, защитена пред СНС на ВАК на 25.06.2003 г.

Професионален опит:

от 2006 г. главен асистент в Катедра по Екология и ОПС на Биологически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”.

от 2004 г. старши асистент в катедрата

от 2002 г. асистент в катедра Екология и ОПС на Биологически факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”

1999 – 2002 – хоноруван асистент в катедрите по Ботаника и Екология и ООС

Лекционни курсове:

“Екология и ООС”,

“Биоресурси”,

„Биогеография”

„Методи на екологичните изследвания”.

“Фитоекология”,

Научните интереси

Синтаксономията (работа по методиката на Браун-Бланке в България) и флористиката, таксономията на растенията, ресурсите на лечебни растения, класификацията на местообитанията, опазването на флората, растителността и природните екосистеми и прилагане на Европейското природозащитно законодателство в България. Изследвания има и в областта на фаунистиката и орнитологията.

Участие в научни форуми с доклади:

IV Научна сесия на Биолог. ф-т (17-19 май 1995) – София

VIII Научна сесия на Биолог. ф-т (27-29 май 1995) – София

IX Научна сесия на Биолог. ф-т (29-30 ноември 1995) – София

Национална конференция по Ботаника(18-20 юни 2001) – София

Международен конгрес по водната растителност (14-15 февруари 2002) – Перуджа, Италия

Научно-практическа конференция “60 години природен парк Златни пясъци” (30-31 октомври 2003) Варна

13 Международна работна среща (European Vegetation Survey) –15-18 април 2004 г., Йоанина, Гърция

I Национална научна конференция по екология „Биоразнообразие, Екосистеми, Глобални промени”, 4-5 ноември 2004 г. София

15 Международна работна среща (European Vegetation Survey) – 24-27 март 2006 г., Катания, Италия

Членство в неправителствени организации: :

“Българско дружество по фитоценология” – секретар

Сдружение за дива природа “Балкани” - София

“Българско ботаническо дружество” - София

Избрани публикации:

 1. Шурулинков, П., Цонев, Р., Николов, Б., Стоянов, Г., Асенов, Л. 2005. Птиците на Средна Дунавска равнина. Зелени Балкани, София. 120 стр.
 2. Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т. /ред./. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Геософт ЕООД. 128 стр.
 3. Rousakova V., Tzonev R., 2003. Syntaxonomy of the oak forests in the Pleven district (Danube plane in Bulgaria). - Fitosociologia, 40 (1): 23-31.
 4. Tzonev R., Zielinski J. & Tan K. 2003. Cyperus strigosus L. (Cyperaceae), a naturalised species new to Bulgaria. Polish Botanical Journal, 48: 47-49
 5. Tzonev, R, Dimitrov, M., Roussakova, V. 2005. Dune vegetation along Bulgarian Black Sea coast. Hacquetia, 4 (1) 7-32
 6. Tzonev, R., Dimitrov, D. 2005. Syntaxonomy of the “pseudomaquis” of Greek juniper ( Juniperus excelsa M. Bieb.) in Bulgaria and the occurrence of Mediterranean vegetation in SW Bulgaria. - Botanika Chronika 18(1) : 269-281
 7. Tzonev, R., Roussakova, V., Dimitrov, M. 2006. Western Pontic steppe vegetation in Bulgaria. - Hacquetia 5(1) :5-23
 8. Tzonev, R. 2004. New data and summarise information about the chorology of some rare, threatened and endemic plants in Middle Danube Plain and Balkan Foothill region - Ann. Sof. Univ. “St. Kliment Ohridski”, Biol. Fac., Book 2 – Botany, Vol. 97: 62-72
 9. Hajek, M., Tzonev, R., Hajkova, P., Ganeva, A., Apostolova, I. 2005. Plant communities of the subalpine mires and springs in the Vitosha Mt. – Phytol. Balcan. 11(2): 193-205
 10. Tzonev, R. 2005. Sicyos angulatus ( Cucurbitaceae): a new adventive species for the flora of Bulgaria. – Phytol. Balcan. 11(1): 67-68
 11. Tzonev, R., Dimitrov, M., Chytry, M., Roussakova, V., Dimova, D., Gussev, Ch., Pavlov, D., Vulchev, V., Vitkova, A., Gogoushev, G., Nikolov, I., Borisova, D., Ganeva, A. 2006. Beech forest communities in Bulgaria. - Phytocoenologia 36(2): 247-279